ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Съобщение

E-mail Print PDF
There are no translations available.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Строго се забранява изхвърлянето на битови, строителни, животински и др. отпадъци по дигите и речните корита /чл. 11, т.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия/.

За нарушения на горната разпоредба на виновните лица ще се налагат глоби в размер от 50 до 500 лв. /чл.82/изм. реш. №256/28.06.2013г., изм. реш. №270/26.07.2013г./ от горецитираната Наредба.

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"