Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове ЗАПОВЕД № РД.11-12 /23.01.2015г.

ЗАПОВЕД № РД.11-12 /23.01.2015г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Мизия и Решение № 447/29.12.2014г. на ОбС- Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 10.02.2015г. от 11:30 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински земеделски имоти, в землището на гр. Мизия, местността «Среден връх» при НТЦ, одобрени с Решение № 447/29.12.2014г. от Общински съвет – Мизия, както следва:

Пор. №

Имот №

Площ

  Катег.

НТП

 

Експертна оценка,   лв

1.

276003

39,117

V

нива

 

               14 188,00

2.

530001

1,544

V

нива

 

474,00

3.

530002

1,389

V

изост.тр. насажд.

426,00

4.

530005

1,872

V

изост.тр. насажд.

575,00

5.

530006

1,712

V

изост.тр. насажд.

525,00

6.

531001

2,01З

V

изост.тр. насажд.

618,00

7.

531002

2,091

V

   изост.тр. насажд.

642,00

8.

531003

2,143

V

   изост.тр. насажд.

658,00

9.

531004

2,004

V

нива

615,00

10.

531005

1,754

V

изост.тр. насажд.

538,00

11.

531006

2,007

V

изост.тр. насажд.

616,00

12.

553001

1,398

лозе

277,00

13.

553004

2,115

V

др.сел.територия

649,00

14.

554001

1,930

V

лозе

592,00

15.

554002

1,851

V

лозе

568,00

16.

554006

1,879

V

лозе

577,00

17.

555001

1,741

V

изост.тр. насажд.

534,00

18.

555002

1,667

V

     изост.тр. насажд.

512,00

19.

555003

1,717

V

     изост.тр. насажд.

527,00

20.

555004

1,772

V

     изост.тр. насажд.

544,00

21.

555006

1,730

V

     изост.тр. насажд.

531,00

22.

556001

1,688

V

   изост.тр. насажд.

518,00

23.

556002

1,233

V

   изост.тр. насажд.

378,00

24.

556003

0,527

V

изост.тр. насажд.

162,00

25.

556004

1,765

V

изост.тр. насажд.

542,00

26.

556005

1,505

V

изост.тр. насажд.

462,00

27.

556006

1,751

V

нива

537,00

28.

556007

1,894

V

нива

581,00

29.

556008

1,798

V

     изост.тр. насажд.

552,00

2.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 23.01.2015г. до 17:00ч. на 09.02.2015г. В процедурата се участва заедно /анблок/ за всички имоти.

3. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% /2891,80лв/ от НТЦ и се внася до 16:00 часа на 09.02.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 часа на 09.02.2015г., след закупуване на тръжна документация.
4. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
5. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 17.02.2015г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 10.02.2015г. до 17:00ч. на 16.02.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00 часа на 16.02.2015г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00 часа на 16.02.2015г., след закупуване на тръжна документация.
6. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за продажба, като част от нея.
8. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
9. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"