Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ВАЖНО !!!! ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МИКРО МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВАЖНО !!!! ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МИКРО МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

ИНВЕСТИЦАЯ В ИНОВАТИВНА ТЕХНИКА

,ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА КЪМ МАЛКИ И

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА

КОМИСИЯ

 

Рамкова програма за научни изследвания и

иновации „Хоризонт 2020”

 

Приоритет „Водещи позиции в

промишлеността” Покана „МСП Инструмент”

– фаза 2 - H2020-SMEINST-2-2014

 

Управляващ орган/ Дирекция: Европейска

комисия на ЕС, Главна дирекция „Изследване

и иновации”

 

           Програмата се състои от три различни фази, включително тренинг и обучения за бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват за фаза 1 с намерение да кандидатстват и по фаза 2 на по-късен етап или директно за фаза 2.

 

 Фаза 1. Приложни изследвания ще бъдат развивани с цел проверка на технологичната, практическа, икономическа осъществимост и приложимост на иновационната идея/концепция, която е представлява новост за индустриалния сектор, за който е предназначена (нов продукт, процес, дизайн, услуги и технологии или нови пазарни приложения на съществуващи технологии). Дейностите могат да включват:

 

-оценка на риска,

 

-пазарно проучване,

 

-потребителско участие,

 

-управление на интелектуалната собственост,

 

-иновационна стратегия за развитие,

 

-търсене на партньори,

 

-приложение на концепцията,

 

 Затруднения в способността да се увеличи рентабилността на предприятието чрез иновации трябва да бъдат открити и анализирани по време на фаза 1 и адресирани по време на фаза 2, за да увеличи възвръщаемостта на инвестициите в иновационни дейности.

 

 Проектното предложение трябва да съдържа подробен бизнес план основаващ се на предложената идея/концепция. Трябвада се опишат спецификациите на разработения бизнес план, чието изпълнение ще доведе до получаване на определен продукт.

 

Финансиране на фаза 1 – еднократно се отпуска сума от 50 000 евро. Изпълнението на проекта е до 6 месеца.

 

 

Фаза 2 .  Фокус върху иновативни дейности като демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни проекти, дизайн и довеждане на иновативната идея (техника,продукт, процес, услуга и др.) в готовност за пускане на пазара.

 

Предложението трябва да се основава на подробен бизнес план, който може да е разработен и през фаза 1. Специално внимание трябва да се обърне на защитата на индустриалната собственост. Кандидатите трябва да представят убедителни мерки за осигуряване на възможност за търговска експлоатация на съответния продукт, процес, услуга и т.н.

 

 Проектът трябва да съдържа спецификация за крайния резултат на проекта, включително и план за реклама и разпространение.

 

 

Финансиране – 0,5 до 2,5 млн. евро

 

 Изпълнение 12 до 24 месеца

 

 Интензитет/ помощ от програмата/ 70% - 100%

 

 

В допълнение на фаза 3 МСП могат да се възползват от непреки допълнителни мерки и услуги като достъп до рисково финансиране на тази работна програма.

 

 Одобрените бенефициенти ще бъдат допълнително подпомогнати посредством

 

Тренинги и менторство по време на фаза 1 и 2. Тази услуга ще бъде достъпна чрез европейска мрежа от предприятия Enterprise Europe Network.  Менторите ще бъдат селектирани от централната база данни на мрежата, която се управлява от ЕК. По време на трите фази ще се предостави достъп до иновационни и международни услуги:

 

-разработване на план за растеж,

 

-подобряване на лидерските и управленски качества на мениджърите,

 

-развитие на маркетинговата стратегия,

 

-намиране на външно финансиране.

 

 Очакван ефект:

 

Подобряване на рентабилността и разрастването на МСП посредством комбиниране и трансфер на знания в иновативни, конкурентоспособни решения предназначени за европейки и световен пазар. Нарастване на частните инвестиции в иновации. Очакваният ефект трябва детайлно да бъде описан в качествени количествен аспект ( възвръщаемост, заетост, пазарни позиции, управление на интелектуалната собственост, продажби, печалба).

............................

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗА УЧАСТИЕ ПО НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ

ПРОГРАМИ КЪМ ВСИЧКИ   РЕГИСТРИРАНИ  

ФИРМИ И ДРУЖЕСТВА

 

ü Производители,

ü Стартиращи фирми и дружества,

ü Други фирми и дружества с различен код на икономическа дейност от производствен код , но с идея за производство,

ü Фирми и дружества от хуманитарните дейности ,които желаят закупуване на медицинска техника и апаратура за предлагане на иновативна услуга или продукт,

 

ü Непроизводствени субекти

Здравейте Госпожи и Господа !

 

Желая ,синтезирано да ви поднеса информация от програми на Националния Бюджет /МТСП/ и програми от ЕС ,като акцентирам върху това какво можете да закупите или реализирате чрез тях ,и какъв процент помощ можете да получите след изпълнението им.

  1. 1.Проекти от Фонд „Условия на труд” от МТСП

Програмата е ежемесечно отворена за прием на предложения.

Това е национална програма за подобряване сграден фонд и условия за труд и отдих на персонала. Тази програма могат да се реализират всички   стопански субекти и непроизводствени структури в страната .Тя предлага следните възможности :

Бенефициенти – микро ,малки ,средни и големи предприятия

Подобряване санитарно – хигиенните условия на труд и отдих:

-        Реконструкция и подобряване на съблекални, бани, тоалетни, стая за жената, стая за почивка, помещение за приемане на храна при кетърингово хранене, стол за хранене на персонала и др.

Защита от неблагоприятен микроклимат:

-        Реконструкция или обновяване на покриви, подмяна на улуци, подмяна на защитно-заземителна и гръмоотводна инсталация,

-        Външна и вътрешна изолация, външно и вътрешно боядисване или саниране на сгради,

-        Подобряване или подмяна на подове, стени, тавани,

-        Подмяна на дограми, врати, прозорци,

-        Въздушни ,механични или водни завеси за изолиране зоните и помещенията с неблагоприятен микроклимат,

Осветеност:

-подмяна на осветителни тела и такива с намален разход на електроенергия LED осветителни тела,

Електробезопастност:

                 -подмяна на електроинсталация и всичко свързано с електробезопастността, изолиращи щанги,изолиращи стълби,изолиращи площадки свързани с предписания за ППО,

Вентилация :

               -доставка и монтаж на нови вентилационни системи,

               -локална аспирационна система над източника на отделяне на вредности,

               -нагнетателна аспирационна система за чист въздух в производствено помещение,

               -вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване,

               -система от блокировка свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове,пари или частици-газсигнализатори,

               -аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло,

Климатизация :

   -доставка и монтаж на нови климатични тела или системи за климатизация,

Отоплителни инсталации :

-доставка, монтаж и подмяна на отоплителната инсталация,

Шум :

-доставка и монтаж на екрани,кожуси,покрития, ограждения около източниците на производствен шум,

-звукопоглъщаща обработка на стените и таваните в производствените помещения с наднормен шум,

-звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум,

Вибрации :

-поставяне на фундамент различен от този в производственото помещение под източника на вибрации ,

-осигуряване на допълнително оборудване към машините намаляващо риска от вибрации,

Защита от летящи ,изхвърлени частици или предмети :

-доставка и монтаж на предпазители ,предпазни екрани ,паравани ,ограждения,

Защита от опасни лъчения :

-предпазни екрани или защитни покрития,

-система от блокировка свързана с техническо средство свързана с анализ на работната среда за наличие на вредни емисии,

-екраниране на лазерни устройства отстраняващо възникването на опасности за здравето на работещите,

-оптични устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства така че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение

Защита от падащи предмети в производствени помещения :

-козирки ,навеси,прегради,

-тунели,

-бордови дъски

Защита от пожар и взрив:

-система от хидранти и струйници,

-автоматична пожарогасителна инсталация,

-пожароизвестителна инсталация,

-автоматични газанализатори,

Ремонт и подобрение на други помещения с непроизводствено предназначение (детски градини ,училища ,болници ,медицински центрове, кухни и т.н)

  • Реконструкция и модернизация на съществуващи обекти в съответствие с изброените горе фактори и дейности

Внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/ или съоръжения

  • Покупка на машини и техника облекчаваща и заместваща човешки непривлекателен труд (робот за заваряване, робот за рязане, изграждане на рампа пред производствено хале, покупка на електрокар или друга машини, според естеството на дейност на фирмата и т.н).

Помощ от Фонд „Условия на труд” по всеки един проект е до 30 %.

 

2. Мярка „Подобряване производствения

капацитет на малките и средни

предприятия” от ОП „Иновации и

конкурентноспособност”

Бенефициентимикро,малки ,средни и големи предприятия

 

За какво може да се кандидатства от малките и средни предприятия :

 

-        Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу.

-Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продуктиправа по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др.

-Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение

-Визуализация

-Одит

Помощ от програмата / интензитет / : от 35 % до 70 %

Минимална помощ – 100 000 лв.

Максимална помощ-1 000 000 лв.

 

 

3. Мярка”Подкрепа за иновации в малките

и средни предприятия „ОП„Иновации и

конкурентноспособност „

 

Бенефициентимикро , малки , средни и големи предприятия

За какво може да се кандидатства от всички предприятия в страната ,които са производители , стартиращи предприятия желаещи да произвеждат ,други предприятия които не са производители но желаят да започнат производствена дейност , фирми , ДКЦ ,медицински центрове желаещи да закупят медицинска апаратура предлагаща иновативна услуга или продукт:

-        Разходи за придобиване на ново оборудване / ДМА/

-        Разходи за закупуване на комплектни възли,агрегати,детайли и материали

-        Разходи за придобиване права на интелектуална собственост

-        Разходи за придобиване /разработване на специализиран софтуер

-        Разходи за консултантски услуги от инженеро-технически характер

-        Разходи за консултантски услуги свързани с маркетингови проучвания ,разработване на бизнес маркетингови анализи истратегии за реализация на внедряваните в производството иновативни продукти

-        Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение

-        Разходи за одит

 

Помощ от програмата / интензитет / : 35 % до 70%

Минимална сума - 100 000 лв..

Максимална сума -500 000 лв..

4. Мярка”Подобряване енергийната

ефективност в малките и средни

предприятия”от OП”Иновациии

конкурентноспособност”

 

Бенефициенти – малки и средни предприятия

ПРИЕМЛИВИ ФИРМИ ПО ПРОГРАМАТА СЪОБРАЗНО КИД 2008 :

 

ð Сектор B „Добивна промишленост;

ð Сектор C „Преработваща промишленост;

ð Сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива;

ð Сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване;

ð Сектор G „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети;

ð Сектор H „Транспорт, складиране и пощи;

ð Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство;

ð Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения;

ð Сектор M „Професионални дейности и научни изследвания;

ð Сектор N „Административни и спомагателни дейности;

ð Сектор P „Образование

 

ð Сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа;

ð Сектор R „Култура, спорт и развлечения, или

ð Сектор S „Други дейности.

 

ВАЖНО: Проекти, които се изпълняват в посочените по-долу сектори/раздели/групи/класове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008г., определени като приоритетни за развитието на българската икономика и/или с висока енергийна интензивност спрямо средните за ЕС нива, получават надбавка от 10 процентни пункта към посочения в т. 1.5.1. по-горе интензитет на безвъзмездна финансова помощ:

- Раздели с код С10.7 „Производство на хлебни и тестени изделия, С10.82 „Производство на какаови, шоколадови и захарни изделия, С10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители, С10.86 „Производство на детски, диетични и хомогенизирани храни, С13.1 „Подготовка и предене на текстилни влакна, С13.2 „Производство на тъкани, С13.3 „Облагородяване на прежди, платове и облекло, С17 „Производство на хартия, картон и изделия от тях, С20 „Производство на химични продукти, С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти, С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаса, С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло, С23.2 „Производство на огнеупорни изделия, С23.3 „Производство на керамични изделия за строителството, С23.4 „Производство на други порцеланови и керамични изделия, С23.51 „Производство на цимент, С24.4 „Производство на основни благородни и други цветни метали, С24.53 „Леене на леки метали, С24.54 „Леене на други метали, С25 „Производство на метални изделия без машини и оборудване, С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника и електрони и оптични продукти, С27 „Производство на електрически съоръжения, С28 „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение, С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полу-ремаркета, С30 „Производство на превозни средства без автомобили.

 

За какво може да се кандидатства :

 

-Котли

-Котли за изгаряне на биомаса (вкл. биомаса под формата на отпадъци но без биомаса от земеделски произход)

-Инфрачервени газови нагреватели

-Термопомпи

-Слънчеви нагреватели за вода/Слънчеви колектори

-Когенерация (CHP) на базата на природен газ, дизел (с изключение на възобновяеми енергийни източници)

-Горелки

-Системи за управление на котли

-Изолационни материали за тръбопроводи (за пара или за вода)

-EE трансформатори

-Устройства за компенсация на реактивната мощност

-Топлообменници

-Вентилатори за въздуховодни системи

-Компресори с честотно управление

-Системи за управление на системи за сгъстен въздух

-Резервоари за сгъстен въздух

-Енергийно ефективни пневматични сушилни устройства (въздухосушилни устройства с влагоабсорбатор), вкл. система за управление

-Въвеждане на енергийно - ефективни двигатели

-Системи за управление (устройства със задвижване с регулируема скорост без електродвигатели)

-Енергийно-ефективна помпа + двигател + задвижване с регулируема скорост (VSD) (интегриран блок моторно задвижване - помпа)

-Енергийно-ефективни центробежни помпи (изключено на двигателя

-Чилъри

-Енергийно-ефективни изолационни материали

-Енергоспестяващи осветителни системи

-Инжекционни шприцови машини за формоване на пластмаса

-Мотокари

-Промишлени преси

-Конвейрни ленти

-Плотери/офсетови печатни машини/машини за сгъване и рязане

-Металообработващи машини: фрезоване/струговане

-Промишлени миксери

-Сушилни устройства

-Машини за багрене на тъкани/прежди

-Роботизирано заваряване

-Скенер

-Ехокардиограф

-Ултразвук

-Рентген

-Aпаратури за лабораторно изследване

-Aпаратура за хирургически интервенции

-Oртодонтска техника и друга техника и технология в съответствие дейността и специализацията на съответния специалист или екип от специалисти /бенефициенти / по мярката.

Мярката е двукомпонентна.

Засяга инвестиции в сграден фонд и техника едновременно намаляваща енергоемкоста на фирмата или дружеството.

Техниката е изброена по-горе в текста.

 

Максимален размер на безвъзмездната помощ - 1 500 000 лв..

Процент помощ от мярката – 35-70%

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ

 

РАЙОНИ 2014-2020 г.

 

 

 

Мярка 4. Инвестиции в материални активи

Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

 

Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

 

 

 

Подмярка 4.4 Непроизводствени инвестиции

 

 

Мярка 6. Развитие на стопанства и предприятия

Подмярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители- мярката е предназначена за подкрепа на млади земеделски производители

 

 

Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности

 

 

Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

 

Инвестиция в селски райони за развитие на

микро- предприятия туризъм или създаване на

производство

 

Цели на мярка
• Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия в селските райони; 
• Насърчаване на предприемачеството в селските райони;
• Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм.

Обхват и дейности
Мярка ще се прилага в
 231 общини в селските райони. Няма да бъдат подпомагани инвестиции за развитие на туризма в населени места и курортни селища с развит масов туризъм.

Кой може да кандидатства
Новорегистрирани или съществуващи микропредприятия (с персонал под 10 човека), работещи в неземеделски сектори в селските общини. 
Кандидатите трябва:
- да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
- да имат седалище или регистриран клон  на територията на селска общината.

Кои сектори ще се подпомагат
По мярката ще се подпомагат инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори като:
 преработвателна промишленост - производство на мебели, леко машиностроене, производство на енергия от възобновяеми източници и т.н.
 Услуги – развитие на селски туризъм, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.
В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) ще бъдат подпомагани инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за настаняване.

Недопустими за подпомагане са производство на първични земеделски и горски продукти, рибарство, първична преработка на земеделски и горски продукти, хазарт, финансовo посредничество услуги и операции с недвижими имоти, изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов, осъществяване на сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение.

Допустими разходи
• Изграждане и/или реконструкция или подобрение на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, на пазарната стойност на активите;
• Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;
• Закупуване на животни при неземеделски инвестиции;
• Предварителни разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери и консултанти, правни услуги и пред-проектни проучвания, технико-икономическа оценка и анализи, придобиване на патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейността по проекта, включително за изготвяне на бизнес план за разнообразяване на дейността;
• Външни консултантски услуги за разработване на маркетингови стратегии, разработване на продукти, въвеждане на системи за качество и т.н., свързани с подпомаганата неземеделска дейност;
• Разходи за рекламиране и публикуване на рекламни материали, свързани с подпомаганата неземеделска дейност.


Размер на безвъзмездното финансиране
• до
 75% от общите допустими разходи по проекта.
• Максималният размер на помощта ще бъде до
 300 000 евро.

Размер на общите допустими разходи
• Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 10 000 евро;
• Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 500 000 евро.

Приоритет при оценката по мярката ще имат:
- проекти за развитие на туризма;
- новосъздадени микропредприятия (независими и регистрирани до една година преди кандидатстването);
- проекти представени от жени и млади хора (до 40 г. възраст);
- проекти представени от кандидати, които не са били подпомагани по ПРСР и/или САПАРД.

 

Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“

Бенефициенти -малки и средни предприятия

Програма- „Обучение на заети лица“

Програма-„Безопасност на труда в предприятията“

Програма-„Ново работно място“

Интензитет/ помощ /: 50% до 100 %

 

Инвестиционни проекти за придобиване на сертификат за инвеститор клас А/ Б

Какъв е ефекта от придобиване на един от тези сертификати:

1.Административно обслужване в съкратени срокове и индивидуално административно обслужване;

2. Продажба или възмездно учредяване на ограничено вещно право върху имоти

частна държавна или частна общинска собственост, без търг или конкурс по пазарни или по ниски цени;

3. Продажба или възмездно учредяване на ограничено вещно право върху терени без търг или конкурс по пазарни или по ниски цени с изградена довеждаща техническа инфраструктура публична собственост;

4. Финансово подпомагане за изграждане на елементи на техническата

инфраструктура;

5.Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална

квалификация;

6.Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, в качеството му на работодател,задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначените работници и служители за осъществяването на инвестиционния проект;

7.Възможности за други форми за държавна помощ, институционална подкрепа,

публично частно партньорство или създаване на смесени дружества за приоритетни

инвестиционни проекти;

8. Различни видове сделки, сключени между инвеститора и търговско дружество,

създадено с цел изграждане и развитие на индустриални зони;

9.Данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане.

 


 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"