Община Мизия

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Проекти Гражданско общество – повече идеи за прозрачност и достъпност на държавната администрация

Гражданско общество – повече идеи за прозрачност и достъпност на държавната администрация

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

BG051PO002/08/1.2 – 02 „Гражданско общество – повече идеи за прозрачност и достъпност на държавната администрация”

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

На 01.09.2008 г. стартира изпълнението на проект „За добро управление в Община Мизия”, които се реализира от Асоциация Аркадия в партньорство с Община Мизия. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е постигане на прозрачност и отчетност в администрацията на община Мизия и подобряване на механизмите за контрол върху дейността й. Целевите групи по проекта са община Мизия и неправителствени организации, развиващи дейност на нейната територия.

Проектът е разработен с цел да се инициират действия от страна на всички заинтересовани страни на местно ниво в полза на доброто управление в община Мизия. Реализирането на проекта ще допринесе за укрепване на структурата на администрацията на община Мизия, ще съдейства за активно включване на гражданското общество в управлението на общината и подобряване на партньорството между гражданите, бизнеса и администрацията.

Основните дейности по проекта се реализират в рамките на 12 месеца и включват:

 • Анализ на дейността на администрацията на община Мизия;
 • Организиране и провеждане на семинар за представители на СГО на тема „Разработване на стратегии и формиране на политики”;
 • Създаване на фокусна група към община Мизия за разработване на стратегии;
 • Разработване на „Стратегия за прозрачно управление и за превенция на корупцията” и на „Комуникационна стратегия”;
 • Подготовка и провеждане на 5 кръгли маси на тема „Структура на местната администрация и партньорство със СГО”;
 • Дейности за информация и публичност.

Настоящият проект ще доведе до изработването, съвместно със структурите на гражданското общество, на ясни правила и мерки за подобряване управлението на община Мизия, ще повиши общественото доверие в общината като институция на местната власт и ще задоволи потребностите на гражданското общество от информация и обмяна на опит по въпросите за активно участие в местната политика.

Проектът ще предостави устойчив механизъм за системно обсъждане на общите проблеми и координиране на съвместните дейности; участие на неправителствения сектор със свои инициативи и съобразно своите цели в дейността на местната администрация; предоставяне на експертна и практическа помощ в процеса на вземане на решения по важни обществени въпроси; засилване на активното партньорство между неправителствени организации и местни администрации, както и повишаване на общественото доверие в община Мизия.

Като партньор по проекта община Мизия се явява прекият потребител на резултатите и устойчивостта на проекта, като същевременно нейното участие в него обезпечава успешното му реализиране. Всичко това благоприятства намирането на подходящи и отговарящи на местните нужди решения и действия, повишава ефективността на участие на ключовите заинтересовани страни.

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Анализ на състоянието и дейността на община Мизия 

Анализът на състоянието и дейността на община Мизия цели идентифициране на нуждите на община Мизия по отношение на въвеждане на принципите на добро управление, които да доведат до по-добра ефективност и ефикасност, по-голяма прозрачност и достъпност, както и до по-добра координация. Резултатите от извършения анализ ще послужат за основа на разработването на Стратегия за прозрачно управление и за превенция на корупцията и на Комуникационна стратегия.

Конкретни цели на анализа:

 1. Да се установи състоянието на общинската администрация, нейните силни и слаби страни и ангажираността на гражданското общество.
 2. Да се предостави възможност на неправителствения сектор в общината да предложи конкретни мерки и решения на конкретните идентифицирани проблеми в сферата на доброто управление.
 3. Да направи оценка на удовлетвореността на представителите на местната общност от качеството на административното обслужване в община Мизия.
 4. Да се определят основните насоки за добро и прозрачно управление на община Мизия.
 5. Да се определят нагласите и очакванията на всички заинтересовани страни на местно ниво (жители, представители на местна власт, НПО, работодатели и други), свързани с подобряването на прозрачността и отчетността в дейността на община Мизия, като аспекти на доброто управление.
 6. Да се определи ролята и готовността на СГО на територията на общината да участват в изработването на Стратегия за прозрачно управление и за превенция на корупцията и на Комуникационна стратегия на община Мизия.

  През м. януари се финализира изпълнението на дейността по изготвяне на анализ на състоянието и дейността на община Мизия. В рамките на тази дейност беше проучено мнението на граждани, представители на бизнеса и на неправителствени организации, развиващи дейност на територията на община Мизия за работата на общинската администрация и въз основа на резултатите от проучването беше изготвен анализ на дейността на общината и идентифицирани проблеми в сферата на доброто управление в общината.

  (Публикуване на самия анализ)

  Семинар „Разработване на стратегии и формиране на политики”

  През м. януари 15 представители на СГО от община Мизия взеха участие в семинар за придобиване на умения за разработване на стратегии и формиране на политики на местно ниво. В проведеното обучение те придобиха нови знания и мотивация за реално участие при определяне насоките за развитие на общината, за по-добро и прозрачно управление и оказване на контрол върху дейността на администрацията. В края на семинара всеки участник получи удостоверение за успешно завършено обучение.

  Семинарът по „Разработване на стратегии и формиране на политики се проведе в периода 26 - 31 януари 2009 г. в хотел “Дружба 1” в Банкя. За лектори бяха поканени експерти в областта на стратегическото планиране - доц. Ирена Славова и гл. ас. д-р Йовка Банкова, които имат дългогодишен и богат опит в обучение и практическа работа с представители на неправителствения сектор в тази област.

  В обучението взеха участие представители на Училищни настоятелства, Читалищни настоятелства, Спортни клубове, Организация на хората с увреждания, Църковно настоятелство, Занаяти, Български червен кръст. То се проведе в рамките на 4 модула:

  Модул 1: Регионална политика – същност, значение и принципи

  По време на лекциите и дискусиите, участниците бяха запознати с определението за регионална политика, целите на регионалната политика, принципите за провеждането на държавна политика за регионално развитие, устойчиво интегрирано регионално и местно развитие и съгласуваност на стратегическите планови документи, ролята на общините при формирането на политиката за регионално развитие и участие във формулиране на политика за местно развитие – необходими действия, информиране на обществеността, начина и средствата, чрез които ще бъде информирана обществеността за процеса на изработване, одобряване, приемане, изпълнение и оценка на Общински план за развитие, формите за партньорството.

  Модул 2: Партньорство, публичност и прозрачност

  Темите от втория модул бяха свързани с партньорството – в най-общ аспект, в по-широк аспект и в тесен смисъл от гл. т. на регламентите на Структурните фондове. Разисквани бяха формите (моделите) на партньорството (участие на заинтересованите страни в процеса на планиране или вземане на решение), еволюцията в принципа на партньорство (обхват на партньорите), нивата на партньорството и критериите за характеристика и оценяване на партньорството.

  Модул 3: Система от стратегически планови документи за регионално и  местно развитие

  Участниците бяха запознати с:

  1. Стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие;
  2. Системата от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие;
  3. Национална стратегия за регионално развитие – съдържание;
  4. Регионалните планове за развитие – съдържание;
  5. Областната стратегия за развитие – съдържание;
  6. Общинският план за развитие – обхват, съдържание, наблюдение - същност и предмет, система за наблюдение;
  7. Доклади за наблюдение на изпълнението на общинските планове за развитие;
  8. Оценка на общинския план за развитие – предварителна, междинна и окончателна  (последваща).

  Модул 4: Роля, значение и същност на местните стратегии. Стратегия за прозрачно управление

  По време на четвъртия модул от обучението участниците се запознаха с определението за стратегия, изискванията при разработване на стратегия за местно развитие и основните елементи на стратегията.

  Участниците имаха възможност да се включат в разработването на стратегия, като за целта бяха разделении на две работни групи. Всяка една от групите под наблюдението на лекторите направи Анализ на стратегията, който включва:

  1. Анализ на състоянието на партньорството на територията на Общината;

  2. Анализ на готовността и капацитета на заинтересованите страни за партньорство:

  1. До колко се разбира важността на партньорството и неговата същност;
  2. Връзката между процеса на планиране (ОПР) и Структурните фондове (Оперативни програми) - доколко са ясни за заинтересованите страни;
  3. Капацитет, принос и отговорност на партньорите – постигане на консенсус, различни форми на партньорство и как се осъществяват;
  4. Механизмите за реализирането му – технически въпроси, обратна връзка
  5. Състав, компетенции, капацитет и практика на структурите за консултиране
  6. Използване на външни консултантски екипи.

  Оценка на постигнатите резултати:

  1. В резултат от семинара са обучени 15 представители на НПО по въпросите, свързани с „Разработване на стратегии и формиране на политики”.
  2. Разработените и изнесени от лекторите лекции са на високо професионално ниво. Разпространението на лекциите на хартиен и електронен носител позволява мултиплициране на ефекта от обучението и сред други представители на НПО .
  3. Участниците дадоха висока оценка за проведеното обучение, което според тях е изключително ценно и полезно.
  4. Осъществиха са преки и полезни контакти между представителите на НПО и лекторите.
  5. Семинарът спомогна за задълбочаване на диалога между представителите на структурите на гражданското общество в изучаването и разработването на стратегии и формиране на политики, като показаха готовност сами да определят своето бъдеще.

  (Галерия – публикуване на снимки от провеждането на семинара).

  ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ

  • Създаване на фокусна група към община Мизия и разработване на стратегии

  От представителите на неправителствени организации от община Мизия, взели участие в проведения семинар за придобиване на умения за разработване на стратегии и формиране на политики ще се формира фокусна група, състояща се от 8 човека. Основните функции на тази група обхващат разработване на две стратегии - Стратегия за прозрачно управление и за превенция на корупцията и Комуникационна стратегия, оценка на тяхното въздействие, мониторинг и последваща оценка на изпълнението им.

  Разработването на Стратегия за прозрачно управление и за превенция на корупцията ще се базира на вече извършения анализ на дейността на общинската администрация. Стратегията ще представя решения и ще очертава необходимите насоки и конкретни мерки за прилагането на принципите на добро управление на местно ниво.

  Разработването на Комуникационна стратегия обхваща комплекс от дейности, насочени към гражданите на община Мизия и има за цел да очертае възможностите за предоставяне на информация по актуални въпроси. Ролята на комуникационната стратегия е създаване на механизъм за партньорство между местните власти, бизнеса, неправителствените организации и медиите. Комуникационната стратегия ще бъде насочена към всички възрастови, социални и професионални групи, които включват бизнеса, неправителствения сектор, медиите, местните власти, младите хора, пенсионерите, представителите на етническите малцинства и др.

  Прилагането на тези стратегии от страна на тези, които разработват политиките е предпоставка за поддържане на прозрачност и отчетност в местната администрация.

  Основната цел на формирането на фокусната група е да се мобилизират и стимулират действия от страна на заинтересованите страни на местно ниво, които да доведат до по-добро местно управление посредством постоянно подобряване на качеството на местните публични услуги, ангажиране на населението в обществения живот и провеждането на политики, съответстващи на законно обоснованите очаквания на хората.

  Участието на представители на неправителствени организации във фокусна група към общината ще доведе до засилване на гражданския контрол и мониторинг, до повече прозрачност и публичност и нарастване на общественото доверие в тази институция.

  • Подготовка и провеждане на 5 кръгли маси
  -  Предстои разработване и отпечатване на Наръчник за структурата на местно управление и партньорство със СГО, който по време на кръглите маси ще се разпространява сред представители на местната общност, структури на гражданското общество и местна администрация.

  -  Провеждане на 5 кръгли маси на тема „Структура на местно управление и партньорство със СГО”. Кръглата маса като средство за дискусия, предоставя възможност за разпространение на натрупания опит, като едновременно с това насърчава изготвянето на предложения и препоръки от страна на СГО, чрез които да се постигне повече прозрачност и по-добра отчетност на администрацията.

  • Дейности за информация и публичност

  Дейностите за информация и публичност целят повишаване на публичността и информираността относно административното обслужване на гражданите и бизнеса и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

  Предстоящи дейности: поставяне на информационно табло в административната сграда на общината в гр. Мизия; изготвяне на брошури и плакати; изработване на рекламни тениски, рекламни шапки и рекламни чадъри; обновяване на информацията и поддържане на портала за проекта, създаден със средства от настоящия проект.
   
  Банер
  Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"