Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Образци

E-mail Print PDF
User Rating: / 17
PoorBest 
There are no translations available.

Съдържание:

  1. Търговия
  2. Земеделие
  3. Гражданска регистрация и административно обслужване
  4. Местни данъци и такси
  5. Устройство на територията и строителство
  6. Общинска собственост

 

ТЪРГОВИЯ

ФОРМУЛЯР за определяне на категорията на заведение за хранене и забавление

СПРАВКА за местонахождението и описание на търговски обект

УВЕДОМЛЕНИЕ за упражняване на търговска дейност на територията на община Мизия на основание чл.2 от Наредба №3  на  ОбС - Мизия

ЗАЯВЛЕНИЕ за категоризиране на заведение за хранене и развлечения

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия на основание чл.33 от ППЗТТИ

ИСКАНЕ за заверка на регистри за покупките и вноса и продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали

ЗЕМЕДЕЛИЕ

ИСКАНЕ за изземване на земеделски имоти, ползвани без правно основание по чл.34 от ЗСПЗЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на общински пасища и мери и такива, предоставени за стопанисване и управление на община Мизия

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на пчели и пчелни семейства, съгласно чл.8, ал.1 от Закона за пчеларството

ИСКАНЕ - рентно плащанечл.37в, ал.7от ЗСПЗЗ

ГРАО

ИСКАНЕ  за издаване на удостоверение въз иснова на регистъра на населението 2017

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за наследници 2017

ДЕКЛАРАЦИЯ за сключване на граждански брак

ИСКАНЕ за попечителство/настойничество

ДЕКЛАРАЦИЯ за определяне на настойник/попечител

ДЕКЛАРАЦИЯ за участие в настойнически съвет

Цени на услугите

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение по чл.87, ал.10 от ДОПК

ИСКАНЕ за издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси /чл.88 от ДОПК/

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за декларирани данни

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения към общината

ИСКАНЕ за издаване на преписи от данъчна декларация по чл.14, чл.17, чл.32, чл.54 и чл.61н от ЗМДТ

ИСКАНЕ за издаване на преписи на документи за платени данъци

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за данъчна оценка

ИСКАНЕ за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно чл.71 от ЗМДТ

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за платен данък върху наследство, съгласно чл. 41 от ЗМДТ

ИСКАНЕ за издаване на дубликат от подадена данъчна декларация /ЗМДТ-чл.3,чл.14 ал..1, чл.110 ал.1,т.13/

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства,/чл.4,ал3 във връзка с чл.52/, издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци/чл.4,ал.3 във връзка с чл.1,ал.1,т.1 и чл.1,б."а"/, и издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък /чл.61и, ал.5/ от ЗМДТ

Искане за издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство от ЗМДТ чл.41 във връзка с чл.29, ал.1

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВО

ИСКАНЕ за издаване скица с виза за проучване и проектиране чл. 140 ЗУТ
издаване на скица за недвижим имот § 4, ал. 1, т. 1 от ПЗР ЗКИР

ИСКАНЕ за презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца, чл. 107, т. 3 ЗМДТ, чл. 35, ал. 1 Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри във връзка с §4 ЗКИР

ИСКАНЕ за издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове чл. 124, ал. 3 и 7 ЗУТ допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове - чл. 135, ал. 3 и чл. 136 ЗУТ

ИСКАНЕ за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива чл. 150 ЗУТ

ИСКАНЕ за обявяване и съгласуване на ЧИ ПУП - ( ПРЗ, ПР, ПЗ) по искане на заинтересованите собственици чл.128, ал.2 и 3 ЗУТ одобряване на ЧИ ПУП - ( ПРЗ, ПР, ПЗ) по искане на заинтересованите собственици, чл. 128, ал.7 ЗУТ

ИСКАНЕ за обявяване и съгласуване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по искане на заинтересованите собственици - чл.128, ал.2 и 3 ЗУТ одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)

ИСКАНЕ за разглеждане и одобряване на идейни и инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж чл. 142, чл. 144 и чл. 145, ал. 1 и 3, ЗУТ одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени чл. 145 ал. 5, ЗУТ

ИСКАНЕ за издаване/презаверяване на разрешение за нов строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях и временни строежи по чл. 148 и чл.50 от ЗУТ.

ИСКАНЕ издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти чл. 56 ЗУТ издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи чл. 57, ал. 1 ЗУТ

ИСКАНЕ за издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства чл.148, във връзка с чл. 72, ал. 1 ЗУТ

ИСКАНЕ за проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването чл. 159, ал.3 ЗУТ

ИСКАНЕ за осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа чл. 157, ал. 2 и чл. 158, ал. 1 ЗУТ

ИСКАНЕ за допускане на отклонения от одобрен инвестиционен проект чл.154, ал.1 и 5 ЗУТ

ИСКАНЕ за приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация чл. 175, ал. 2 ЗУТ
за издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. 52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

ИСКАНЕ за регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV категория чл. 177, ал. 3 ЗУТ

ИСКАНЕ за регистриране и въвеждане в експлоатация на строежи, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от V категория чл. 177, ал. 3

ИСКАНЕ за приемане и вписване в регистъра на технически паспорт на строеж чл.16 Наредба №5 на МРРБ от 2006г., за техническите паспорти на строежите

ИСКАНЕ за издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти чл. 194, ал. 1 от ЗУТ

ИСКАНЕ за издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти чл. 192, ал. 2 ЗУТ

ИСКАНЕ за издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти чл. 193, ал. 3 от ЗУТ

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за търпимост на строеж §16, ал. 1 от ПР на ЗУТ

ИСКАНЕ за издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи чл.181, ал. 2 ЗУТ и чл.4, ал.3 ЗМДТ

ИСКАНЕ за издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба чл. 202 ЗУТ

ИСКАНЕ за издаване на становище от Главния архитект

ИСКАНЕ за издаване на протокол за съборени сгради

ИСКАНЕ за попълване/поправка на кадастрален план § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР ЗКИР

ИСКАНЕ за предоставяне на копие от кадастрална карта и регулационен план в цифров вид на магнитен носител

ИСКАНЕ за издаванe на препис извлечение от справочен регистър на точки от РГО, осова мрежа и репери от нивелачна мрежа

ИСКАНЕ за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

ИСКАНЕ за вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства, Наредба № 3 на МРРБ от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища, чл. 3 Наредба за специално ползване на пътищата и във връзка с чл. 177, ал. 7 ЗУТ

ИСКАНЕ за заверка на копие на документ от технически архив чл.107, т. 6 ЗМДТ

ИСКАНЕ за издаване на Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот чл. 16, ал. 5 ЗУТ

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията чл. 107, т. 5, ЗМДТ

ИСКАНЕ издаване/презаверка на скица за недвижим имот § 4, ал. 1, т. 1 от ПЗР ЗКИР за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията чл. 107, т. 5, ЗМДТ молба -декларация за обстоятелствена проверка

ИСКАНЕ за издаване (презаверка) на скица за недвижим имот § 4, ал. 1, т. 1 от ПЗР ЗКИР за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията чл. 107, т. 5, ЗМДТ

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение

ДЕКЛАРАЦИЯ Съгласно §184/8/ от ПЗРЗИД на ЗУТ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ИСКАНЕ за издаване на заверени копия от договори

ИСКАНЕ за издаване на заверено копие от документи по реституционни преписки

ИСКАНЕ за издаване на заверено копие от акт за общинска собственост

ИСКАНЕ за ползване под наем на земеделска земя/нежилищни имоти – частна общинска собственост

ИСКАНЕ за ползване под наем на земеделска земя/нежилищнен имот – предоставена за стопанисване и управление

ИСКАНЕ за настаняване в общинско жилище

ИСКАНЕ за отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

ИСКАНЕ за ползване под наем на терен – общинска собственост

ИСКАНЕ за учредяване право на строеж за изграждане на жилищни/нежилищни обекти върху имоти – общинска собственост

ИСКАНЕ за учредяване право на надстрояване на сграда, построена върху имот – общинска собственост

ИСКАНЕ за учредяване право на пристрояване на сграда, построена върху имот – общинска собственост

ИСКАНЕ за прекратяване на договор за ползване на общинско жилище

ИСКАНЕ за прекратяване на договор за ползване на земеделска земя

ИСКАНЕ за прекратяване на съсобственост между Община Мизия и физически или юридически лица

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение/служебна бележка

ИСКАНЕ за закупуване на имот – частна общинска собственост

ИСКАНЕ за закупуване на терен в регулация – частна общинска собственост

ИСКАНЕ за закупуване на земеделска земя – частна общинска собственост

ИСКАНЕ за закупуване на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда

ИСКАНЕ за замяна на земеделска земя – частна общинска собственост, с имот, собственост на физически и/или юридически лица

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"