Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Наредби

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

НАРЕДБА № 1 За поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия

НАРЕДБА № 2 За пожарната безопасност на населените места и обектите на територията на община Мизия

НАРЕДБА № 3 За реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Мизия

НАРЕДБА № 5 За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия

НАРЕДБА № 6 За реда и условията за отдаване под наем и продажба на общински жилища в община Мизия

НАРЕДБА № 9 За символите ,почетните знаци ,отличията и почетните звания на град Мизия

НАРЕДБА №10 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

НАРЕДБА № 11 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мизия

НАРЕДБА № 13 За реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Мизия

НАРЕДБА № 14 За разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на община Мизия - ОТМЕНЕНА

НАРЕДБА № 15 За определяне размера на местните данъци в община Мизия

НАРЕДБА № 16 За принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Мизия

НАРЕДБА № 17 За изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мизия

НАРЕДБА № 18 За управление на общинските пътища на територията на община Mизия

НАРЕДБА № 20 За реда и начина за провеждане на обществени обсъждания

НАРЕДБА № 21 За условията и реда за извършване на административни услуги чрез използване на електронно подписани документи от община Мизия

НАРЕДБА № 22 За подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Мизия

НАРЕДБА № 23 За организацията и ресурсното осигуряване дейността на организации и клубове на пенсионерите и хората с увреждания на територията на Община Мизия

НАРЕДБА № 24 За принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Мизия

НАРЕДБА № 25 За управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Мизия

НАРЕДБА № 26 за насърчаване и закрила на деца и ученици с изявени дарби и творчески заложби в община Мизия

НАРЕДБА № 27 за реда за получаване и управление на дарения от Община Мизия

НАРЕДБА № 28 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на територията на Община Мизия

НАРЕДБА № 30 за приемане отглеждане възпитаване социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в Община Мизия

НАРЕДБА № 31 за условията и реда за вписване на общински детски градини и Център за подкрепа за личностно развитие в регистър на община Мизия

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"