Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Услуги и цени

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 3
Слаба статияОтлична статия 

Описание, необходими докумети и цени на услугите, които предлагат служителите на общинската администрация.

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА В ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"


Основни дейности, свързани с юридическо обезпечаване на Община Мизия
1. Оказване съдействие по правни въпроси на ръководството на общината.
2.Осъществяване процесуално представителство пред съдилищата и други институции имащи кореспонденция с общината.
3. Предоставяне на устни и писмени становища, там където е необходимо.
4. Изготвяне договори, молби, тръжни документи, заявления, жалби и др.
5. Разработването на вътрешните актове на общината – наредби, инструкции, заповеди и др.
6. Представлява Общината пред правораздавателните органи по съдебни дела

ОСНОВНИ УСЛУГИ

1.Издаване на заверени копия от договори за покупко–продажби и наеми, на основание чл. 62, ал.2 от ЗОС
Необходими документи:
- искане по образец;
Срок за изпълнение: 1 ден бърза поръчка – 2,00 лв. на страница
                                      5 дни обикновена поръчка – 1,00 лв. на страница

2.Издаване на заверени копия от договори за отстъпено право на строеж върху общинска земя, на основание чл. 62, ал.2 от ЗОС
Необходими документи:
- искане по образец;

Срок за изпълнение: 1 ден бърза поръчка – 2,00 лв. на страница
                                      5 дни обикновена поръчка – 1,00 лв.на страница

3.Издаване на заверени копия от договори за учредяване право на ползване върху имоти – общинска собственост, на основание чл. 62, ал.2 от ЗОС
Необходими документи:
- искане по образец;

Срок за изпълнение: 1 ден - бърза поръчка – 2,00 лв. на страница
                                      5 дни - обикновена поръчка – 1,00 лв.на страница

4.Издаване на заверени копия от документи по реституционни преписки, на основание чл. 62, ал.2 от ЗОС
Необходими документи:
- искане по образец;

Срок за изпълнение: 30 дни
Такса: 1,00 лв.на страница

5.Издаване на заверени копия от актове за общинска собственост, на основание чл. 62, ал.2 от ЗОС
Необходими документи:
- искане по образец;

Срок за изпълнение: 1 ден бърза поръчка – 2,00 лв. на страница
                                      5 дни обикновена поръчка – 1,00 лв.на страница

6.Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост, на основание чл. 64, ал.1 от ЗОС
Необходими документи:
- искане по образец;
- документ за собственост

Срок за изпълнение: 30 дни

7.Продажба на терени в регулация – частна общинска собственост, на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС
Необходими документи:
- искане по образец;
Срок за изпълнение: 30 дни след провеждане на тръжна / конкурсна процедура

8.Продажба на земеделска земя – общинска собственост, на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС
Необходими документи:
- искане по образец

Срок за изпълнение: 30 дни след провеждане на тръжна / конкурсна процедура

9.Закупуване на общинско дворно място с отстъпено право на строеж, на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС

Необходими документи:
- искане по образец
- копие от договор/удостоверение / за ОПС

Срок за изпълнение: 60 дни след

10.Ползване под наем на нежилищни имоти и земеделска земя – общинска собственост, на основание чл. 14, ал.1 и 2 от ЗОС

Необходими документи:
- искане по образец

Срок за изпълнение: 30 дни след провеждане на тръжна / конкурсна процедура

11.Учредяване право на строеж за изграждане на не жилищни и жилищни обекти върху имоти – общинска собственост, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС

Необходими документи:
- искане по образец

Срок за изпълнение: 30 дни след провеждане на тръжна / конкурсна процедура

12.Учредяване право на надстрояване на сграда, построена върху имот – общинска собственост , на основание чл. 38, ал.1 от ЗОС

Необходими документи:
- искане по образец;
- документ за собственост;
- одобрен архитектурен проект

Срок за изпълнение: 60 дни

13.Учредяване право на пристрояване на сграда, построена върху имот – общинска собственост , на основание чл. 38, ал.2 от ЗОС

Необходими документи:
- искане по образец;
- документ за собственост;
- одобрен архитектурен проект

Срок за изпълнение: 60 дни

14.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти – общинска собственост, на основание чл. 12, ал.1 от ЗОС

Необходими документи:
- искане по образец

Срок за изпълнение: 30 дни след решение на ОбС

15.Учредяване възмездно право на ползване върху имоти – общинска собственост, на основание чл. 39, ал.1 от ЗОС

Необходими документи:
- искане по образец

Срок за изпълнение: 30 дни след решение на ОбС

16.Замяна на недвижими общински имоти с имоти, собственост на физически и юридически лица , на основание чл. 40, ал.1 от ЗОС

Необходими документи:
- искане по образец;
- документ за собственост;
- скица на имота

Срок за изпълнение: 60 дни след решение на ОбС

17.Замяна на общински земеделски земи със земи, собственост на физически и юридически лица , на основание чл. 24, ал.9 от ЗСПЗЗ

Необходими документи:
- искане по образец;
- документ за собственост;
- скици на имотите

Срок за изпълнение: 60 дни след решение на ОбС

18.Прекратяване на съсобственост между Община Мизия и физически или юридически лица, на основание чл. 36, ал.1 от ЗОС

Необходими документи:
- искане по образец;
- документ за собственост;
- скица

Срок за изпълнение: 60 дни след решение на ОбС

19.Настаняване в общинско жилище, на основание чл. 45а от ЗОС

Необходими документи:
- искане по образец;
- декларация по образец;
- декларация от звено "Местни данъци и такси" за имотно състояние;
- представяне на лични карти на членовете на семейството и копие от актове за раждане на децата;
- други документи, доказващи здравословни проблеми

Срок за изпълнение: 30 дни

20.Издаване на удостоверение за липса/наличие на задължения на наемателите на общинско имущество, на основание Наредба №5 на ОбС-Мизия

Необходими документи:
- искане по образец

Срок за изпълнение: 7 дни
Такса: 1,50 лв.

21. Други удостоверения и служебни бележки по искане на граждани

Необходими документи:
- искане по образец;

Срок за изпълнение: 1 ден бърза поръчка – 2,50 лв.
                                      5 дни обикновена поръчка – 1,50 лв.

 

ІІ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛ "ТРАНСПОРТ"


1.Издаване на Разрешително за извършване на таксиметров превоз на пътници – чл.24 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници.

Необходими документи:

1. заявление от превозвача;
2. удостоверение за регистрация;
3.списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител;
4. копия от удостоверенията за годност на автомобилите, включени в списъка;
5. копия от удостоверенията "водач на лек таксиметров автомобил";
6. удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване;
7.Квитанция за платена такса - 30 лв.

Срок – 7 дена
Такса - 30лв.

2. Разпределяне на компенсации и субсидии за безплатни или по намалени цени пътувания и изготвяне на справки до превозвачите – чл.27 от Наредба № 2 от 31 март 2006г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

Необходими документи:

1. Справки за автобусен пробег от превозвача.

Срок – 7 дена след превода в община Мизия на средствата от Републиканския бюджет

 

ІІІ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛ "ТЪРГОВИЯ"

 

1. Категоризиране на туристически обекти на основание чл. 10, ал.3, във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за туризма

Издава се удостоверение за категоризация на заведението, след подадено писмено заявление по образец и представени копия от документите:
1.Удостоверение за актуална съдебна регистрация с дата на издаване не повече от 30 дни от датата на заявлението;
2.Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност;
3.Карта БУЛСТАТ и данъчна регистрация;
4.Документ за собственост или договор за наем на обекта;
5.Разрешение или удостоверение /протокол за приемане/ на обекта;
6.Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;
7.Квитанция за внесена такса /По тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма /:

Срок - за временно удостоверение – 7 дни;
          - за безсрочно удостоверение – 2 месеца.

Такса:
- до 20 места – 110 лв.;
- от 21 до 50 места – 250 лв.;
- от 51 до 150 места – 500 лв.;
- от 150 до 300 места – 940 лв.

2. Заверка на регистри за покупките и вноса и продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали, на основание чл. 9, ал.2 от Наредбата за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали

Извършва се заверка на регистрите от кмета на общината.
Необходими документи:
1.Искане за заверка на регистрите по образец;
2.Копие от лицензията за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издадена от Министерството на икономиката;
3.Копие от документ за собственост на площадката или договор за наем; 4.Квитанция за внесена такса.

Срок – 5 дена
Такса - 10 лв. на 1бр. регистър

3. Разрешение за работа на търговски обект с удължено работно време, на основание чл.16, ал. 2 от Наредба №1 на ОбС-гр. Мизия

Издава се заповед от кмета на общината за удължено работно време на търговския обект, след подадено искане от търговеца, при представяне на копия от следните документи:

1.Удостоверения за актуална фирмена регистрация и регистрация по БУЛСТАТ
2.Писмено становище от РИОКОЗ - гр.Враца за съответствие на условията в обекта с хигиенните и шумови норми
3.Писмено становище от РСПАБЗН - гр. Оряхово за съответствие на обекта с противопожарните изисквания
4.Писмено становище от ПУ Мизия за липса на установени нарушения на обществения ред в обекта по вина на собственика или персонала през предходните 6 месеца, както и за констатирано очевидно надвишаване на капацитета на заведението, посочено в удостоверението за категоризация.
5.Становище от кмета на населеното място, по местонахождение на обекта.
Срок - 7 дена

 

ІV. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"


1.Изземване земеделски имоти от лица, ползващи ги без правно основание със Заповед на Кмета на Община Мизия, съгласно чл.34 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.

Подава се искане от собствениците или ползвателите с правно основание.
Необходими документи:
1. Документ за собственост – нотариален акт, договор за делба, протокол за въвод във владение и решение на ОС"З";
2. Скица на имота- заверена през изтеклите 6 месеца;
3. Удостоверение за наследници, издадено в изтеклите 6 месеца /при необходимост/.

Срок – 30 дни

2. Регистрация на тютюнопроизводители. Извършва се регистриране на тютюнопроизводители на територията на община Мизия. Извършва се ежегодно, съгласно чл. 5, ал.5 от ЗТТИ.

Необходими документи:
1.Заявление по образец.
Срок – 3 дни

3. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства, съгласно чл.8, ал.2 от Закон за пчеларството.

Необходими документи:
1.Заявление по образец;
2.Ветеринарномедицинския дневник на пчелина;
3.Декларация за собственост на пчелни семейства.
Срок – 3 дни

4. Отдаване под наем на общински пасища и мери и такива предоставени за стопанисване и управление на община Мизия

Необходими документи:
1.Анкетна карта, в която е отбелязано, че лицето е животновъд и е посочен броят и възрастта на отглежданите животни.
2.Удостоверение с трите имена на собственника, вида и броя на животните, заверено от участъковия ветеринарен лекар и от кмета на населеното място.
3.Протокол от събрание на сдружението, заверен от кмета на населеното място, ако заявителят е представител на земеделски стопани или тяхно здружение
Срок – 30 дни

 

І. Описание на дейността в отдел “Общинска собственост”

 Основни дейности, свързани с юридическо обезпечаване на Община Мизия

1. Оказване съдействие по правни въпроси на ръководството на общината.

2.Осъществяване процесуално представителство пред съдилищата и други институции имащи кореспонденция с общината.

3. Предоставяне на  устни и писмени становища, там където е необходимо.

4. Изготвяне договори, молби, тръжни документи, заявления, жалби и др.

5. Разработването на вътрешните актове на общината – наредби, инструкции, заповеди и др.

6. Представлява Общината пред правораздавателните органи по съдебни дела

 

 

Основни услуги:

1.Издаване на заверени копия от договори за покупко–продажби и наеми, на   основание чл. 62, ал.2 от ЗОС

Необходими документи:

-          искане по образец;

Срок за изпълнение: 1 ден бърза поръчка – 2,00 лв. на страница

                                   5 дни обикновена – 1,00 лв.на страница

 

2.Издаване на заверени копия от договори за отстъпено право на строеж върху общинска земя, на       основание чл. 62, ал.2 от ЗОС

Необходими документи:

-          искане по образец;

 

Срок за изпълнение: 1 ден бърза поръчка – 2,00 лв. на страница

                                   5 дни обикновена – 1,00 лв.на страница

 

3.Издаване на заверени копия от договори за учредяване право на ползване върху имоти – общинска собственост, на основание чл. 62, ал.2 от ЗОС

Необходими документи:

-          искане по образец;

 

Срок за изпълнение: 1 ден - бърза поръчка – 2,00 лв. на страница

                                   5 дни - обикновена – 1,00 лв.на страница        

 

4.Издаване на заверени копия от документи по реституционни преписки, на основание чл. 62, ал.2 от ЗОС

Необходими документи:

- искане по образец;

 

Срок за изпълнение: 30 дни

Такса: 1,00 лв.на страница

 

            5.Издаване на заверени копия от актове за общинска собственост, на     основание чл.          62, ал.2 от ЗОС

Необходими документи:

-          искане по образец;

 

Срок за изпълнение: 1 ден - бърза поръчка – 2,00 лв. на страница

                                   5 дни - обикновена – 1,00 лв.на страница           

 

6.Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост,  на    основание чл. 64, ал.1 от ЗОС

Необходими документи:

-          искане по образец;

-          документ за собственост

 

Срок за изпълнение: 30 дни

 

7.Продажба на терени в регулация – частна общинска собственост, на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС

Необходими документи:

-          искане по образец;

Срок за изпълнение: 30 дни след провеждане на тръжна / конкурсна процедура

 

8.Продажба на земеделска земя – общинска собственост,  на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС

Необходими документи:

-          искане по образец

 

Срок за изпълнение: 30 дни след провеждане на тръжна / конкурсна процедура

 

9.Закупуване на общинско дворно място с отстъпено право на строеж, на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС

 

Необходими документи:

-          искане по образец

-          копие от договор/удостоверение / за ОПС

 

Срок за изпълнение: 60  дни след

 

10.Ползване под наем на нежилищни имоти и земеделска земя – общинска собственост, на основание чл. 14, ал.1 и 2 от ЗОС

 

Необходими документи:

-          искане по образец

 

Срок за изпълнение: 30 дни след провеждане на тръжна / конкурсна процедура

 

11.Учредяване право на строеж за изграждане на не жилищни и жилищни обекти върху  имоти – общинска собственост, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС

 

Необходими документи:

-          искане по образец

 

Срок за изпълнение: 30 дни след провеждане на тръжна / конкурсна процедура

 

12.Учредяване право на надстрояване на сграда, построена върху имот – общинска собственост , на основание чл. 38, ал.1 от ЗОС

 

Необходими документи:

-          искане по образец;

-          документ за собственост;

-          одобрен архитектурен проект

 

Срок за изпълнение: 60 дни

 

13.Учредяване право на пристрояване на сграда, построена върху имот – общинска собственост , на основание чл. 38, ал.2 от ЗОС

 

Необходими документи:

-          искане по образец;

-          документ за собственост;

-          одобрен архитектурен проект

 

Срок за изпълнение: 60 дни

 

14.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти – общинска собственост, на основание чл. 12, ал.1 от ЗОС

 

Необходими документи:

-          искане по образец

 

Срок за изпълнение: 30  дни след решение на ОбС

 

15.Учредяване възмездно право на ползване върху имоти – общинска собственост, на основание чл. 39, ал.1 от ЗОС

 

Необходими документи:

-          искане по образец

 

Срок за изпълнение: 30  дни след решение на ОбС

 

16.Замяна на недвижими общински имоти с имоти, собственост на физически и юридически лица , на основание чл. 40, ал.1 от ЗОС

 

Необходими документи:

-          искане по образец;

-          документ за собственост;

-          скица на имота

 

Срок за изпълнение: 60  дни след решение на ОбС

 

17.Замяна на общински земеделски земи със земи, собственост на физически и юридически лица , на основание чл. 24, ал.9 от ЗСПЗЗ

 

Необходими документи:

-          искане по образец;

-          документ за собственост;

-          скици на имотите

 

Срок за изпълнение: 60  дни след решение на ОбС

 

18.Прекратяване на съсобственост между Община Мизия и физически или юридически лица, на основание чл. 36, ал.1 от ЗОС

 

Необходими документи:

-          искане по образец;

-          документ за собственост;

-          скица

 

Срок за изпълнение: 60  дни след решение на ОбС

 

19.Настаняване в общинско жилище, на основание чл. 45а от ЗОС

 

Необходими документи:

-          искане по образец;

-          декларация по образец;

-          декларация от звено “Местни данъци и такси”  за имотно състояние;

-          представяне на лични карти на членовете на семейството и копие от актове за раждане на децата;

-          други документи, доказващи здравословни проблеми

 

Срок за изпълнение: 30 дни

 

20.Издаване на удостоверение за липса/наличие на задължения на наемателите на общинско имущество, на основание Наредба №5 на ОбС-Мизия

Необходими документи:

-          искане по образец

 

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 1,50 лв.

 

.21.Други удостоверения и служебни бележки по искане на граждани

Необходими документи:

-          искане по образец;

 

Срок за изпълнение: 1 ден -  бърза поръчка – 2,50 лв.

                                   5 дни - обикновена – 1,50 лв.

 

ІІ. Основни дейности в отдел Транспорт

  1.Издаване на Разрешително за извършване на таксиметров превоз на пътници – чл.24 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници.

 

              Необходими  документи:

 

1. заявление от превозвача;

2. удостоверение за регистрация;

3.списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител;

4. копия от удостоверенията за годност на автомобилите, включени в списъка;

5. копия от удостоверенията "водач на лек таксиметров автомобил";

6. удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване;

     7.Квитанция за платена такса  - 30 лв.

                

Срок   7 дена                 

Такса  - 30лв.                 

 

            2. Разпределяне на компенсации и субсидии за безплатни или по намалени цени пътувания и изготвяне на справки до превозвачите – чл.27 от Наредба № 2 от 31 март 2006г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране  на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

             

              Необходими  документи:

 

              1. Справки за автобусен пробег от превозвача.

 

Срок   7 дена  след превода в община Мизия на средствата от Републиканския бюджет                  

 

ІІІ. Основни дейности в отдел “Търговия”

 

            1. Категоризиране на туристически обекти на основание чл. 10, ал.3, във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за туризма

             Издава се удостоверение за категоризация на заведението, след подадено писмено заявление по образец и представени копия от документите:

1.Удостоверение за актуална съдебна регистрация с дата на издаване не повече от 30 дни от датата на заявлението;

2.Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност;

3.Карта Булстат и данъчна регистрация;

4.Документ за собственост или договор за наем на обекта;

5.Разрешение или удостоверение /протокол за приемане/ на обекта;

6.Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;

7.Квитанция за внесена такса /По тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма /:

 

Срок -  за временно удостоверение – 7 дни;

-  за безсрочно удостоверение – 2 месеца.  

              

Такса: 

-          до 20 места              – 110 лв.;

-          от 21 до 50 места     – 250 лв.;

-          от 51 до 150 места   – 500 лв.;

-          от 150 до 300 места – 940 лв.

 

                                              

3. Заверка  на  регистри  за  покупките и  вноса и   продажбите и износа  на отпадъци от черни и цветни метали, на основание чл. 9, ал.2 от Наредбата за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали

 

Извършва се заверка на регистрите от кмета на общината.

Необходими  документи:

1.Искане за заверка на регистрите по образец;

2.Копие от лицензията за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издадена от Министерството на икономиката;

3.Копие от документ за собственост на площадката или договор за наем;     4.Квитанция за внесена такса.

       
Срок –  5 дена                 

Такса  - 10 лв. на 1бр. регистър    

 

   4. Разрешение за работа на търговски обект с удължено работно време,  на основание чл.16, ал. 2 от Наредба №1 на ОбС-гр. Мизия

  Издава се заповед от кмета на общината за удължено работно време  на търговския обект, след подадено искане от търговеца, при представяне на копия от следните документи:

 

            1.Удостоверения за актуална фирмена регистрация и регистрация по БУЛСТАТ

            2.Писмено становище от РИОКОЗ - гр.Враца за съответствие на условията в обекта с хигиенните и шумови норми

            3.Писмено становище от РСПАБЗН - гр. Оряхово за съответствие на обекта с противопожарните изисквания

            4.Писмено становище от ПУ Мизия за липса на установени нарушения на обществения ред в обекта по вина на собственика или персонала през предходните 6 месеца, както и за констатирано очевидно надвишаване на капацитета на заведението, посочено в удостоверението за категоризация.

5.Становище от кмета на населеното място, по местонахождение на обекта.

         Срок - 7 дена

ІV. Основни дейности в отдел “Земеделие”

1.Изземване земеделски имоти от лица, ползващи ги без правно основание със Заповед на Кмета на Община Мизия, съгласно чл.34 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.

Подава се искане от собствениците или ползвателите с правно основание.

Необходими документи:

1. Документ за собственост – нотариален акт, договор за делба, протокол за въвод във владение и решение на ОС”З”;

2. Скица на имота- заверена през изтеклите 6 месеца;

3.  Удостоверение за наследници, издадено в изтеклите 6 месеца /при необходимост/.

 

Срок –  30 дни      

 

2. Регистрация на тютюнопроизводители. Извършва се регистриране на тютюнопроизводители на територията на  община Мизия. Извършва се ежегодно, съгласно чл. 5, ал.5 от ЗТТИ.

Необходими  документи:

1.Заявление по образец.

Срок –  3 дни                 

 

3. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства, съгласно чл.8, ал.2 от Закон за пчеларството.

Необходими  документи:

1.Заявление по образец;

2.Ветеринарномедицинския дневник на пчелина;

3.Декларация за собственост на пчелни семейства.

Срок –  3 дни   

  

4. Отдаване под наем на общински   пасища и мери и такива  предоставени за

 стопанисване и управления на община Мизия

Необходими  документи:

           1.Анкетна карта, в която е отбелязано, че лицето е животновъд и е посочен броят и възрастта  на  отглежданите животни.

           2.Удостоверение с трите имена на собственника, вида и броя на животните, заверено от участъковия ветеринарен лекар и от кмета на населеното място.

           3.Протокол от събрание на сдружението, заверен от кмета на населеното място, ако заявителят е представител на земеделски стопани или тяхно здружение

Срок –  30 дни   

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Български
 
Банер
 
Банер
Банер
Банер

Последни новини