Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове ЗАПОВЕД № РД.11-306/24.09.2014 год.

ЗАПОВЕД № РД.11-306/24.09.2014 год.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.76 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия, Протокол от 18.09.2014г. на комисия от проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение «Павилион за закуски», с площ 30,00 кв.м, находящо се на І-ви етаж в сградата на ОУ "Ц.Церковски", гр. Мизия - публична общинска собственост, в кв.56 по плана на гр. Мизия, за срок от 5 години

О Б Я В Я В А М:

І. СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ от проведения публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение «Павилион за закуски», с площ 30,00 кв.м.:

Имот

Местонахождение

класиране

«Павилион за закуски», с площ 30,00 кв.м

І-ви етаж в сградата на ОУ “Ц.Церковски”, гр. Мизия, кв.56 по плана на гр. Мизия

І-во място -ЕТ “Антико – Николай Златанов”, седалище и адрес на управление: гр.Мизия, ул. “3-ти март” №54,с предложена наемна цена от 82,00лв

ІІ. ЗА СПЕЧЕЛИЛ ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ класирания на І-во място участник - ЕТ "Антико – Николай Златанов", седалище и адрес на управление: гр.Мизия, ул. "3-ти март" №54, с управител Николай Стоянов Златанов, при достигната на публично оповестения конкурс наемна цена от 82,00лв /Осемдесет и два лева/.
ІІІ. Спечелилилят участник, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване на настоящата заповед е длъжен да внесе предложена от него наемна цена, представляваща наема за първия месец в касата на Общината или по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, § 444200, BIC BUIBBGSF при банка "СИ БАНК", офис Мизия, съгласно чл.77 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия.
ІV. Настоящата заповед се връчва на спечелилия участник по реда на АПК.
V. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обявяването й чрез Кмета на община Мизия пред Административен съд гр. Враца.
VI. Внесените депозити за участие в конкурса да бъдат възстановени на спечелилия участник, след сключване на договора за наем и на останалите участници, в срок от три работни дни след изтичане срока за обжалване на настоящата заповедта.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Филка Лазарова – ДД"УТИСХД".
Заповедта да се връчи на касиера на общината и на гл.счетоводител за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"