Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове З А П О В Е Д № РД.11-297 / 17.09.2014г.

З А П О В Е Д № РД.11-297 / 17.09.2014г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.63, ал.2, чл. 64 и чл. 65 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия, Протокол от 10.09.2014г. на комисия от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда, на земеделски земи от ОПФ /с обща площ 1145,221 дка / в землището на с. Софрониево, за създаване на трайни насаждения, за срок от 35 години, считано от 2014/2015 стопанска година и Заповед № РД.11-253/22.08.2014 год. на Кмета на община Мизия

О Б Я В Я В А М:

І. СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ от проведения публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда, на земеделски земи от ОПФ /с обща площ 1145,221 дка / в землището на с. Софрониево:

Имот №

Обща

площ, дка

класиране

 

№000389 – 27,639 дка, НТП „Овощна градина”, кат V, местност „Въртопа”

№000462 – 193,957 дка, НТП „Лозе”, кат.V, местност „Лозята”

№000465 – 43,517 дка, НТП „Изост. тр. нас.”, кат.V, местност „Лозята”

№000548 – 74,381 дка, НТП „Изост. тр. нас.”, кат.V, местност „Лозята”

№000551 – 69,944 дка, НТП „Изост. тр. нас.”, кат.V, местност „Лозята”

№000553 – 72,942 дка, НТП „Овощна градина”, кат.ІV, местност „Лозята”

№000554 – 64,274 дка, НТП „Изост. тр. нас.”, кат.V, местност „Лозята”

№000544 – 134,593 дка, НТП „Изост. тр. нас.”, кат.V, местност „Лозята”

№000557 – 136,132 дка, НТП „Лозе”, кат.V, местност „Лозята”

№000041 – 203,619 дка, НТП „Лозе”, кат.ІІІ, местност „Гладно поле”

№000043 –   94,916 дка, НТП „Нива”, кат.ІІІ, местност „ Гладно поле”

№000056 –   29,307 дка, НТП „Нива”, кат.ІІІ, местност „ Гладно поле”,

с обща площ от дка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1145,221

І-во място -“АСЕТ – 08 – Интернешънъл” ЕООД,ЕИК 200530196, седалище и адрес на управление:           с. Софрониево, ул. “Гаврил Генов” №38с предложена годишна арендна цена от 151 169,07лв;

 

ІІ-ро място - Михаил Василев Онцов,с адрес: гр.София, ул.”Враня” №67 с предложена годишна арендна цена от 147 733,41лв;

 

ІІІ-то място - “Брейн Фууд” ЕООД, ЕИК 203195746, седалище и адрес на управление: обл. Враца, общ. Мизия, с.Крушовица, ул. “Люляк” №12 с предложена годишна арендна цена от 120 248,13лв;

 

ІV-то място - “Екострой 7”,ЕИК 200538780, седалище и адрес на управление: обл. Враца, общ. Мизия, с.Софрониево, ул. “Дафинка Чергарска” №17 с предложена годишна арендна цена от 44 663,61лв.;

 

V-то място - “Солейт” ООД, ЕИК 203195746, седалище и адрес на управление: обл. Враца, общ. Мизия, с.Крушовица, ул. “Люляк” №12с. Крушовица с предложена годишна арендна цена от 34 356,63лв

ІІ. ЗА СПЕЧЕЛИЛ ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ класирания на І-во място участник - "АСЕТ – 08 – Интернешънъл" ЕООД, ЕИК 200530196, седалище и адрес на управление: с. Софрониево, ул. "Гаврил Генов" №38, с управител Анатоли Христов Ангелов, при достигната на публичния търг с явно наддаване годишна арендна цена от 151 169,07лв.
ІІІ. Участникът, класиран на първо място, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване на настоящата заповед е длъжен да внесе достигната и предложена от него годишна арендна цена, представляваща наема за петата стоп. година - 2018/2019 г. в касата на Общината или по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, § 444200, BIC BUIBBGSF при банка "СИ БАНК", офис Мизия, съгласно т. 16 от утвърдената Тръжна документация със Заповед № РД.11-253/22.08.2014 год. на Кмета на община Мизия и чл. 65, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия.
ІV. Настоящата заповед се обявява, при условията на чл. 64, ал.1 от от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия, на интернет–страницата на община Мизия, в сградата на общинската администрация - Мизия и в сградата на кметство с. Софрониево. За обявяването да се състави протокол и се уведомят писмено срещу подпис участниците в търга.
V. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обявяването й чрез Кмета на община Мизия пред Административен съд гр. Враца.
VI. След като заповедта за обявяване на спечелилия търга участник влезе в сила, тя се връчва срещу подпис на спечелилия участник при условията на чл. 65, ал.1 от от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и по реда на АПК. Определеният за арендатор е длъжен да внесе достигнатата цената в 14-дневен срок от връчването на заповедта съгласно т. III от настоящата заповед, като в случай на неизпълнение на това изискване се спазва реда на чл. 65, ал. 2 и 3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия.
VII. Внесените депозити за участие в търга да бъдат възстановени на спечелилия участник и на останалите участници, след сключване на договора за аренда.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Филка Лазарова –ДД"УТИСХД".

Заповедта да се връчи на касиера на общината и на гл.счетоводител за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"