Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове ЗАПОВЕД №РД.11-252/22.08.2014 год.

ЗАПОВЕД №РД.11-252/22.08.2014 год.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.13, ал.1 и
чл.14, ал.1 от Наредба № 5 на ОбС – Мизия, и Решение №381/26.06.2014г. на
Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 10 септември 2014г. (сряда) от 11,00 часа в зала № 311 в сградата на общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение «Павилион за закуски», с площ 30,00 кв.м, находящо се на І-ви етаж в сградата на ОУ "Ц.Церковски", гр. Мизия - публична общинска собственост, в кв.56 по плана на гр. Мизия, при условията на Наредба № 5 на Общински съвет - Мизия, за срок от 5 години, при начална конкурсна цена 2,00лв за кв.м. месечно.
2.Определям начална конкурсна цена - 2,00лв/кв.м. месечно, съгласно Тарифата към Наредба №5 на ОбС-Мизия.
3. Кандидатите за участие в конкурса могат да закупят документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 20,00 /двадесет/ лева и се закупува от 25.08.2014г. до 09.09.2014г.
4. Депозитът за участие се определя в размер на 10% / 6,00 лв/ от началната конкурсна цена и се внася до 16,00 часа на 09.09.2014г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на общинска администрация до 17,00 часа на 09.09.2014г., след закупуване на конкурсна документация.
5. Насроченият конкурс може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че конкурсът не се проведе, повторен конкурс ще се проведе на 17.09.2014г. при същите условия и час. За него документация се закупува от 10.09.2014г. до 17.00 часа на 16.09.2014г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната конкурсна цена се внася до 16,00 часа на 16.09.2014г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17,00 часа на 16.09.2014г., след закупуване на конкурсна документация.
7. До участие в конкурса не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на конкурса, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за конкурса да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"