Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини ЗАПОВЕД БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

ЗАПОВЕД БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ЗАПОВЕД

№ 3-1/ 02.08.2014г.

В следствие на падналите проливни дъждове над територията на Община Мизия и придошлите води по течението на р. Скът, е нарушен нормалния ритъм на живот на населението. Нанесени са значителни щети. Най- големи са пораженията в гр. Мизия и с. Крушовица. Заляти са пътища, улици, дворове, земеделски имоти. Наводнени са жилищни и обществени сгради. Транспортният достъп между и за населените места гр. Мизия, с. Войводово, с. Крушовица и с. Липница, включително по републиканските пътища II- 15 и II- 11 е прекъснат. Прекъснато е водоподаването и електрозахранването.
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, във връзка с чл. 51, ал. 1, чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3, и чл. 65, ал. 2, т. 3 от същия, относно провеждане на спасителни и неотложни аварийно- възстановителни работи, с цел ограничаване въздействието и ликвидиране на последствията от възникналото наводнение

НАРЕЖДАМ:

1. Обявявам „бедствено положение" на територията на Община Мизия.
2. Въвеждам в действие План за защита при бедствия на Община Мизия в частта му „Наводнение".
3. За овладяване на бедствието в следствие на наводнението:
3.1. Щабът за изпълнение на План за защита при бедствия на Община Мизия да премине на непрекъснат режим на работа. Информация за хода на спасителните и неотложни работи да ми се предоставя през 1 (един) час. Същата да се предоставя на ОУ „ПБЗН", Областен съвет по сигурност, Областен управител на Област Враца и на средствата за масово осведомяване;
3.2. Г-н Николай Нековски- зам. кмет на Община Мизия и заместник- председател на кризисния щаб, да създаде необходимите условия за работа на щаба;
3.3. Г-н Кольо Николов- служител по сигурността на информацията и ОМП, и секретар на щаба, да създаде необходимата организация за взаимодействие с областния щаб и при необходимост да изготви мотивирано искане за привличане на сили и средства от единната спасителна система, професионални екипи чрез Оперативен център на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението" Враца, както и мобилни формирования от Българската армия, като следи за ефективната им работа, с цел ограничаване на последствията от ликвидиране на щетите от бедствието;
3.4. Г- жа Малинка Мариновска- Секретар на Общината, да организира настаняването на бедстващото население в детски градини и др. подходящи сгради и помещения;
3.5. Г- жа Венера Горанова- ДД „ФСДБ", да създаде необходимите условия за снабдяване на населението с продукти от първа необходимост;
3.6. Г- жа Мариана Калмушка – ръководител звено „БКС" да организира разчистването на пътищата и улиците;
3.7. Г- н Иван Венков- началник на ПУ- Мизия, да организира охраната на обществения ред в района на бедствието и съдействие на длъжностните лица при изпълнение на възложените им задачи;
3.8. Г-н Теодоси Берчев- началник на „В и К"- Мизия, да организира възстановяване на водоподаването в населените места след съгласуване с РЗИ;
3.9. Г-н Тихомир Томов- представителя на ЧЕЗ за територията на Община Мизия, да организира поетапното възстановяване на ел. захранването към населените места. Включването на мрежите да се извърши след съгласуване с щаба за координация;
3.10. Директора на Центъра за спешна медицинска помощ да осигури необходимите линейки и медицински лица на територията на Община Мизия;
3.11. Длъжностните лица, отговорни за прилагането на предприетите мерки по т.3 да предават информация за хода на спасителните и неотложни аварийно- възстановителни работи през 1 час.
4. Въвеждам следните ограничения:
4.1. Забранявам влизането, пребиваването и движението на МПС и хора в района на бедствието, освен тези на екипите от единната спасителна система и за продоволствено снабдяване на населението;
4.2. При отказ на доброволно напускане на опасни за живота на гражданите сгради, да се извърши принудително извеждане на същите.
5. Начало на въвеждане на бедственото положение: 10:00 ч. на 02.08.2014г.
6. Срок на действие на бедственото положение- до нормализиране на обстановката на територията на общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Николай Нековски- зам. кмет на Община Мизия.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лица за сведение и изпълнение. Обявеното бедствено положение и въведените временни ограничения да се разгласят чрез средствата за масово осведомяване.

Копие от заповедта да се изпрати незабавно на министъра на вътрешните работи и областния управител.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"