Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове ЗАПОВЕД № РД.11-113/16.04.2014 г.

ЗАПОВЕД № РД.11-113/16.04.2014 г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка с
чл. 13, ал.1 от Наредба № 13 на ОбС - гр Мизия за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти територията на Община Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 12.05.2014г. (понеделник) от 11:30ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на площ от 30,00 кв. м. от терен – УПИ ХХІХ - частна общинска собственост, кв.33, гр.Мизия за поставяне на преместваем обект - павилион.
2.Определям начална тръжна наемна цена /НТЦ/ – 4,00 /четири/ лв/кв. м. наемна площ на месец.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 22.04.2014г. до 09.05.2014г.
4. Депозитът за участие в търга е в размер 12,00лв - 10% от НТЦ за квадратен метър наемна площ и се внася до 16:00 часа на 09.05.2014г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 часа на 09.05.2014г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 19.05.2014г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 12.05.2014г. до 17:00 часа на 16.05.2014г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00 ч. на 16.05.2014г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00 ч. на 16.05.2014г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"