Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Обява

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ОБЯВА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ
НА ОДОБРЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" ОБЕКТ:
«Туристически информационен и експозиционен център»,
находящ се в гр. Мизия 3330, ул. «Петко Банков» № 2- УПИ XXIX, кв. 33

В изпълнение на Споразумение № РД.09-18/ 17.03.2014г., сключено с Министерство на труда и социалната политика, получателят на финансиране Община Мизия, гр. Мизия 3330, обл. Враца, ул. „Г. Димитров" № 25-27, тел. 09161 2315, факс 09161 2012, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , обявява конкурс чрез събиране на оферти за извършване на СМР/СРР на горецитирания обект, съответстваща на изложените по-долу условия.
Финансовият ресурс за изпълнение на СМР/СРР на обекта е 31 935 лева с ДДС.

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
1. Всеки кандидат трябва:
- да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да притежава актуален лиценз за съответната категория на строежа;
- да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката;
- да има оборот минимум 3 пъти прогнозната стойност на поръчката (за последните 3 години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си) от изпълнени СМР/СРР, отнасящи се до предмета на поръчката;
- да създаде заетост чрез наемане на регистрирани в ДБТ безработни на горецитирания обект;
- да постигне пазарно съотношение на труд и материали;
- да изплаща пазарни заплати (не по-ниски от минимална цена на труда за страната) на наетите безработни лица за изпълнение на дейностите и да спазва изискванията за закрила на заетостта и условията на труд;
- да заплаща осигурителни вноски на база осигурителните прагове за съответната длъжност към периода;
- да осигури реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници;
- да създаде работни места при реализиране на обекта (изпълнителите на СМР/СРР, чиито обекти са в общини с ниво на безработица над средното за страната съгласно данни на Агенция по заетостта към момента на кандидатстване, наемат безработни лица, регистрирани в съответната ДБТ, които са не по-малко от 50% от общо заетите на обекта;
- да спазва действащото законодателство, подзаконовата нормативна уредба и правилата на Проект „Красива България";
- да има опит в извършване на подобен вид строително-ремонтни работи и да притежава необходимото техническо оборудване, а ръководният и техническият персонал на кандидата следва да притежава опит и квалификация, съответстващи на предмета на поръчката (техническият ръководител на обекта да притежава съответно образование и минимум 5 години професионален опит за заеманата длъжност);
2. Всеки кандидат прилага попълнени от него образци на документите, които са изискуеми съгласно конкурсните условия.
3. Всеки кандидат извършва оглед на място на горепосочения обект, запознава се с всички условия, които биха повлияли на предложението, и подписва декларация Приложение – Декларация посещeние на обект ОБРАЗЕЦ №2 (непознаването на условията на обекта или документите за участие не може да бъде причина за отказ от сключване на договор от страна на кандидата, определен за изпълнител).
4. Всеки кандидат изготвя оферта в съответствие с указанията и условията, посочени в документацията за участие. При изготвяне на предложението кандидатът трябва да отчита факта, че строително-ремонтните работи биха могли да се извършват и в експлоатационни условия на сградата.
5. Офертата на всеки кандидат трябва да е изготвена в съответствие с условията за заетост и наемане на безработни. Заложените човекомесеци труд следва да са определени по такъв начин, че да бъдат удовлетворени всички договорени изисквания по заплащането на заетите работници, вкл. на безработните.
6. Всеки кандидат представя в офертата частта на цената на материалите спрямо общата стойност на СМР/ СРР, съгласно анализите на единичните цени от количествено-стойностната сметка (КСС). В единичните цени на видовете СМР/СРР от КСС следва да се включат всички видове операции, които технологично са необходими за изпълнение на конкретния вид СМР/СРР до окончателното му завършване, освен ако не са подадени от възложителя като отделна операция.
7. В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР/СРР, кандидатът следва да отчете обстоятелството, че разплащането им като допълнителен вид СМР/СРР няма да се допусне и същите ще се извършват за сметка на изпълнителя.
8. Всеки кандидат задължително включва в предложените единични цени всички разходи за временно строителство, утежнени условия, почистване на строителния обект и строителната площадка, строителна механизация, подемници, стопански инвентар, временни огради и др., като отчита обстоятелството, че тези разходи няма да се заплащат отделно от възложителя.
9. Всеки кандидат попълва единичните цени и стойностите без ДДС на съответните видове работи в приложената КСС (Приложение – КСС оферта).
10. Общата стойност на СМР/СРР за обекта се отразява в Приложение – Ценово предложение ОБРАЗЕЦ №10-покана, след остойностяване на КСС (Приложение – КСС оферта).
11. Всеки кандидат предлага гаранционни срокове в години за всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта, като попълва данните в Приложение – Ценово предложение ОБРАЗЕЦ №10-покана. Гаранционните срокове следва да са съобразени с изискванията на настоящата документация и изискванията на Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
12. Всеки кандидат отчита обстоятелството, че при подписване на договора, задължително следва да представи документ за внесена гаранция за добро изпълнение и документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 от ЗОП.
13. Всеки кандидат представя само една оферта.

II.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР
1. Относно организацията на работата:
Изпълнението на СМР/СРР на обекта се извършва по изготвен и одобрен инвестиционен проект или проект за заснемане с приложена към него КСС, влючително с предложение относно създаване на условия за спазване изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, или План за безопасност и здраве (в случаите на издадено разрешение за строеж). Организацията на работата на изпълнителя следва да позволява едновременно извършване на няколко основни технологични потока. При необходимост, строителят следва да има готовност с всички видове разрешителни за навлизане на автотранспорт и механизация в зоната на обекта. Строителят следва предварително да е направил организация за своевременно назначаване на контингента от безработни.
2. Относно срока за изпълнение на обществената поръчка:
Срокът за изпълнение на поръчката е фиксиран – 2 месеца.
3. Относно качеството на извършваните СМР/СРР:
Строителят следва да извършва качественно СМР/СРР, съобразно проекта и изискванията на нормативната уредба, както и да бъде с особено внимание при сгради – недвижими културни ценности, при които е необходимо стриктно спазване на указанията, дадени от Министерството на културата.
4. Относно спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд:
СМР/СРР се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и при спазване на всички изисквания за противопожарна безопасност и по Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

III. КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Възложителят ще определи изпълнителя на обществената поръчка въз основа на класиране на офертите по критерий „най-ниска цена".
Забележка: Когато предложената от кандидата цена е с повече от 20% по-ниска от средната стойност на предложенията на останалите участници, кандидатът следва да представи подробна писмена обосновка за начина на образуването.

ІV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец.
3. Административни сведения (Приложение – Административни сведения ОБРАЗЕЦ №1).
4. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (в процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение, съгласно чл. 55, ал. 6 от ЗОП).
5. Списък на основните договори за строителство с характер подобен на обекта на поръчката, изпълнени през последните 3 години (Приложение – Декларация основни договори ОБРАЗЕЦ №5), включващ стойностите, датите и възложителите (при обекти с преходно изпълнение се дава информация за изпълнените СМР за съответната година).
6. Декларация (Приложение – Декларация подизпълнител ОБРАЗЕЦ №3) за наличие на подизпълнители, за вида на работите, които те ще извършват, дела на тяхното участие, както и съгласието им (при наличие на подизпълнители, документите по т. 1 и 4, се представят за всеки един, като изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие).
7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение Декларация за приемане на договора ОБРАЗЕЦ №11).
8. Декларация за общия оборот и оборот от изпълнени обекти в областта на строителството за последните 3 години (информацията се посочва по години) (Приложение – Декларация оборот - ОБРАЗЕЦ №12).
9. Декларация, която удостоверява, че обектът е посетен от участника (Приложение – Декларация посещeние на обект ОБРАЗЕЦ №2).
10. Подписан от участника и подпечатан на всяка страница договор за СМР: Приложение – Договор СМР (в договора се попълват само данните на участника).
11. Заверено от участника копие от актуален лиценз за регистрация за съответната категория на строеж в Централния професионален регистър на строителя (при необходимост).
12. Заверено от участника копие от сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен.
13. Декларация за липса на задължения към НАП.
14. Предложение относно създаване на условия за спазване изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Пожарна безопасност (представено в свободен текст и във формат на участника), като в него се описва подробно предложението за мерките за безопасност и здраве и пожарна безопасност, които ще бъдат въведени при изпълнението на обекта.
15. Ценово предложение (Приложение – Ценово предложение ОБРАЗЕЦ №10-покана).
16. Остойностена количествена сметка (Приложение – КСС-оферта) и анализи на единичните цени (КСС и анализите трябва да бъдат на хартиен и електронен носител).
Забележка: Подреждането на документите задължително трябва да следва последователността на изброяването им в приложения към офертата списък.

V. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
1. Документацията за участие може да бъде получена в Община Мизия, Център за информация и услуги на населението, на адрес: гр. Мизия, п.к. 3330, ул. „Георги Димитров" № 25-27.
2. Офертите ще се приемат до 07.05.2014г., 12:00ч., в Община Мизия, Център за информация и услуги на населението, на адрес: гр. Мизия, п.к. 3330, ул. „Георги Димитров" № 25-27.
2. Офертите ще бъдат отворени на 07.05.2014г., 14:00ч. в Заседателната зала на Община Мизия, с адрес: Община Мизия, гр. Мизия, п.к. 3330, ул. „Георги Димитров" № 25-27.
3. Адрес, телефон, е-mail и лице за контакт за допълнителна информация от страна на възложителя: гр. Мизия, п.к. 3330, ул. „Георги Димитров" № 25-27, тел. 09161 2315, факс 09161 2012, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Венцислава Първанова- гл. експерт „ИРЕППМСОП", Ваня Лазарова- гл. спец. „ЕПП".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Д-р Виолин Иванов Крушовенски
Кмет на Община Мизия

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"