Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Заповед пожароопасен сезон

Заповед пожароопасен сезон

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и заповед №РД-18-К9/21.03.2014г. на г-н Венцислав Василев- Областен управител на Област Враца относно осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии в община Мизия, периода от 01.04.2014г до 31.10.2014г.
2.Съгласно чл. 141 от Закона за горите /3Г/. Органите по пожарна безопасност и защита на населението, изпълнителната агенция по горите и регионалните дирекции по горите самостоятелно или съвместно осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.
3. На основание чл. 137, ал. 3 от ЗГ се забранява паленето на открит огън и извършване нa огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии.
4. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места .
5. Кметовете на кметства, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.
6.Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
7.Кметовете на населени места, ръководителите на обекти и директорите на държавни горски стопанства да проверяват състоянието на противопожарните хидранти, водоеми и противопожарни депа и вземат мерки за възстановяване на неизправните.
8.Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горски територии, са длъжни за собствена сметка;
- да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично oт дървета, клони, храсти, сухи треви и др. горими материали.
-да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението.
- да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.
9. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
10. Сдруженията на ловците, риболовците и туристите в България, чрез своите органи да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.

11.Кметовете на населени места да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението по места за своевременно информиране в случай на пожар.
12.Лицата, забелязали пожар в горските територии, незабавно да предприемат действия за уведомяване па центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.
13.В срок до 24 часа от възникването на пожара, наличната информация да се въведе от оторизираните лица в информационната система на Изпълнителната агенция по горите.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Нековски – Земестник кмет на община Мизия.
Настоящата заповед да се обяви на населението на Общината чрез средствата за масово осведомяване, да се постави на интернет страницата на община Мизия и на таблото в административната сграда на община Мизия, копия от нея да се предостави на кметовете на кметства и кметските наместници на община Мизия, инж. Кольо Николов- „ССИ" при община Мизия, Филка Лазарова- ДД "УТИСХД"при община Мизия и РСПБЗН – гр. Оряхово

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"