Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Конкурси ЗАПОВЕД №РД.11-71/11.03.2014г.

ЗАПОВЕД №РД.11-71/11.03.2014г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, решение № 337/13.02.2014г. на Общински
съвет - Мизия и чл.70 от НАРЕДБА №5 на ОбС-Мизия за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинко имущество на територията на Община Мизия

Н А Р Е Ж Д А М:

1. На 11.04.2014г. /петък/ от 11:30ч. в зала №311, в сградата на Общинска администрация – гр.Мизия ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за отдаване под наем за срок от 10 години на:
Обособено помещение с площ 34,00кв.м., обособено помещение с площ 16,16кв.м. и фоайе към него с площ 7,50кв.м., находящи се в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия /първи етаж/, за срок от 10 години, за банков офис.
2. Определям начална конкурсна наемна цена, в размер на 8,00 лева на кв.м./мес.
или 461,28 лева на месец, съгласно решение №337/13.02.2014г. на ОбС – Мизия.
3. Определям следните конкурсни условия:
1.Помещението да се използва за банкова дейност;
2.Най-висока предложена наемна цена;
3.Запазване/създаване на работни места;
4.Наличието на банкомати и ПОС терминали на територията на община Мизия;
5.Обхванат брой клиенти на територията на община Мизия;
6.План за модернизиране на офиса;
7.Други условия и изисквания на кандидата.
4. Оглед на обекта може да се извършва всеки ден от 8:30ч. до 17:00 ч. до 10.04.2014г. /до 18.04.2014г. – за втора дата/.
5. Депозитът за участие в конкурса се определя в размер на 10 % от началната конкурсна цена и се внася до 16:00 часа на 10.04.2014.г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на I-ви етаж в сградата на общинска Администрация, гр.Мизия, след закупуване на конкурсна документация.
6. Конкурсната документация, в размер на 50,00 лева може да се закупува от 13.03.2014г. до 17:00ч. на 10.04.2014г. в Информационния център на община Мизия, на I-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр Мизия.
7. При неявяване на кандидатите за обекта по т.1 повторна процедура да се проведе на 21.04.2014г. при същите условия, място и час. За нея конкурсна документация се закупува от 11.04.2014г. до 16:00 часа на 18.04.2014г. Депозитът за участие в размер на 10 % от началната конкурсна цена се внася от 11.04.2014г. до 16:00 часа на 18.04.2014г по депозитна сметка на Община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, след закупуване на конкурсна доку-ментация.
8.Заявления по образец за участие в конкурса да се приемат до 11:00 часа на 11.04.2014г. /в запечатан непрозрачен плик/. Към заявлението задължително се прилагат документи, описани в конкурсната документация.
9. До участие в конкурса не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения към общината, или системно нарушават актове на общината.
10. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
11. Назначавам комисия, която след провеждане на конкурса да състави протокол, който да ми предостави в 3-дневен срок, от датата на провеждане на конкурса.
12.Заповедта, с изключение състава на комисията да бъде публикувана на сайта на
Общината, в местен ежедневен вестник, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.
13.Копие от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на ДД „УТИСХД" – Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"