Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове ЗАПОВЕД № РД.11-70/11.03.2014г за откриване на процедура на публичен търг с явно наддаване

ЗАПОВЕД № РД.11-70/11.03.2014г за откриване на процедура на публичен търг с явно наддаване

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.13, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Мизия и Решение №336/13.02.2014г. на Общински съвет – гр. Мизия

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. За отдаване под наем на 2 кв.м площ в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия, ул. «Г. Димитров» №25-27, /първи етаж/, за срок от 5 години, за поставяне на автомат за пакетирани храни и безалкохолни напитки.
2. Търгът ще се проведе на 27 март 2014г. от 12:00 часа в зала №311 в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.
3. Определям начална тръжна наемна цена 2,50лв. за 1 кв.м. на месец, съгласно Тарифата за определяне на базисните наемни цени към Наредба №5 на Общински съвет, гр. Мизия.
4. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в размер на 20,00 лв. от 12.03.2014г. до 17,00ч. на 26.03.2014г. в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.
5. Депозит за участие в размер на 0,50 лв. - 10% от началната тръжна цена се внася от 12.03.2014г. до 17,00ч. на 26.03.2014г. в касата на Информационния център, след закупуване на тръжна документация
6. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие в търга.
7. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 07.04.2014г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 27.03.2014г. до 17:00 часа на 04.04.2014г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на общината от 27.03.2014г. до 17:00 часа на 04.04.2014г.
8. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
9. Утвърждавам тръжната документация и приложенията към нея.
10. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
11. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /П/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"