Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Заповед за промяна на НТЦ към заповед №РД.11-465/12.12.2013г., за имот в с. Крушовица

Заповед за промяна на НТЦ към заповед №РД.11-465/12.12.2013г., за имот в с. Крушовица

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

З А П О В Е Д

№ РД.11-17 / 15.01.2014г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 52, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр.Мизия, във връзка с предложение на комисия, определена със заповед № РД.11-4/08.01.2014г. по Протокол от 08.01.2014г. от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ ІХ, с площ 1283кв.м., кад № 465, кв. 57, по регулационния план на с. Крушовица, открит със заповед №РД.11-465/12.12.2013г.

НАРЕЖДАМ:

1. Определям начална тръжна цена /НТЦ/ - 3880,00лв за повторната процедура за продажба на УПИ ІХ, с площ 1283кв.м., кад № 465, кв. 57, по регулационния план на с. Крушовица, община Мизия, обл. Враца.
2.Останалите условия и часа за провеждане на публичния търг с явно наддаване, посочени в заповед №РД.11-465/12.12.2013г. остават непроменени.

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"