Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелно обособен търговски обект, състоящ се от едно работно помещение и две складови помещения с обща площ 53,00кв.м.

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелно обособен търговски обект, състоящ се от едно работно помещение и две складови помещения с обща площ 53,00кв.м.

Е-мейл Печат ПДФ

ЗАПОВЕД
№ РД.11-466/13.12.2013г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.13, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Мизия и Решение № 312/27.11.2013г. на Общински съвет – гр. Мизия

НАРЕЖДАМ:

1.На 13.01.2014г. от 11,30 часа в зала 311 на Общинска администрация - гр. Мизия да се ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на самостоятелно обособен търговски обект, състоящ се от едно работно помещение и две складови помещения с обща площ 53,00кв.м. - публична общинска собственост, находящ се в масивна сграда – Кметство, с кад.№140, УПИ ХІV, кв.7 по плана на с.Войводово за търговска дейност, за срок от 5 (пет) години, за търговски цели.
2.Определям начална тръжна наемна цена – 79,50лв/месечно, представляваща 53,00кв.м. х 1,50лв. за 1 кв.м. на месец, съгласно Тарифата за определяне на базисните наемни цени към Наредба №5 на Общински съвет, гр. Мизия.
3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в размер на 30,00 лв. от 17.12.2013г. до 17:00ч. на 10.01.2014г. в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.
4.Депозит за участие в размер на 7,95 лв. - 10% от началната тръжна цена, се внася от 17.12.2013г. до 17,00ч. на 10.01.2014г. в касата на Информационния център, след закупуване на тръжна документация.
5.В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 20.01.2014г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 13.01.2014г. до 17:00 часа на 17.01.2014г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на общината от 13.01.2014г. до 17:00 часа на 17.01.2014г.
6.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7.Утвърждавам тръжната документация за провеждането на процедурата.
8.Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
9.Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на Общинска администрация, гр. Мизия и кметство, с. Войводово в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"