Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове Публичвн търг за отдаване под наем за срок от 5 години на: Стоматологичен кабинет с площ 20,00 кв.м

Публичвн търг за отдаване под наем за срок от 5 години на: Стоматологичен кабинет с площ 20,00 кв.м

Е-мейл Печат ПДФ

ЗАПОВЕД
№РД.11-471/18.12.2013г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС и чл.16 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и Решение № 290/22.10.2013г., т.ІІІ на Общински съвет - Мизия

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. За отдаване под наем за срок от 5 години на:
Стоматологичен кабинет с площ 20,00 кв.м., находящ се на I-ви етаж в сградата на ОУ"Ц.Церковски" /публична общинска собственост/, гр.Мизия, при НТЦ - 4,00 лв./кв.м./месец.
2. Търгът ще се проведе на 13.01.2013г. от 11:00 часа в зала №311 в сградата на Общинска администрация.
3. Определям начална тръжна наемна цена 4,00лв. за 1 кв.м. на месец, съгласно Тарифата за определяне на базисните наемни цени към Наредба №5 на Общински съвет, гр. Мизия.
4. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в размер на 30,00 лв., от 17.12.2013г. до 17:00ч. на 10.01.2014г. в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.
5.Депозит за участие в размер на 8,00лв. - 10% от началната тръжна цена се внася от 17.12.2013г. до 17:00ч. на 10.01.2014г. в касата на Информационния център, след закупуване на тръжна документация.
6. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
7.В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 20.01.2014г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 13.01.2014г. до 17:00 часа на 17.01.2014г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на общината от 13.01.2014г. до 17:00 часа на 17.01.2014г.
8.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
9.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем на помещението, като част от нея.
10. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
11. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"