Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове Търг с явно наддаване за продажба на: УПИ ІХ, с площ 1283кв.м., кад № 465, кв. 57, по регулационния план на с. Крушовица, община Мизия, обл. Враца.

Търг с явно наддаване за продажба на: УПИ ІХ, с площ 1283кв.м., кад № 465, кв. 57, по регулационния план на с. Крушовица, община Мизия, обл. Враца.

Е-мейл Печат ПДФ

З А П О В Е Д

№ РД.11- 465 /12.12.2013г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр.Мизия и Решение №235/26.04.2013г. на ОбС- гр. Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 08.01.2014г. от 11:30 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на:
УПИ ІХ, с площ 1283кв.м., кад № 465, кв. 57, по регулационния план на с. Крушовица, община Мизия, обл. Враца.
2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/ - 4880,00лв.
3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 18.12.2013г. до 07.01.2014г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от НТЦ /488,00лв/ и се внася до 16:00 часа на 07.01.2014г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 часа на 07.01.2014г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 20.01.2014г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 08.01.2014г. до 17:00ч. на 17.01.2014г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00 часа на 17.01.2014г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00 часа на 17.01.2014г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация – гр. Мизия и кметство с. Крушовица, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"