Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия, област Враца, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасета на довеждащите до ПСОВ технически проводи, преминаващи през имоти №000387, 000356 с НТП „Полски път", имоти №000294, 000295 с НТП „Общински път", имот №000041 с НТП „Нива", имоти № 000285, 000044 с НТП „Пасище" и имот №000111 с НТП „Вътрешни реки" в землището на с.Крушовица за обект „Подмяна на водопроводна мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа по улици "Минко Костадинов", „Петър Цветков", „Генерал Скобелев", „Цоло Николов", „Цар Асен", „Отец Паисий" и „Никола Стефанов" и изграждане на ПСОВ в с.Крушовица". Проектната документация е изложена за разглеждане в Община Мизия. На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник".

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"