Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПР), в обхвата на частни имоти УПИ V, кв.21 с идентификатор 501.336, собственост на Стоянчо Величков Радойски; УПИ ХІІ, кв.21 с идентификатор 501.337, собственост на Славчо Генин Ангелов; УПИ ІХ, кв.21 с идентификатор 501.333, собственост на наследниците на Зорка Димитрова Яначкова; УПИ VІІ, кв.21 с идентификатор 501.332, собственост на наследниците на Петко Цветков Банчев, по плана на гр. Мизия, с отреждане „За жилищно строителство", с цел вътрешните регулационни линии на техните имоти да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти.
Изработеният проект се намира в Община Мизия в Дирекция "УТИСХД", стая 209.
На основание чл.128, ал.5 ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от датата на съобщаването, до Общинска администрация гр.Мизия.

ЗАМ. КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Н. НЕКОВСКИ

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Image_20131114_0001.jpg)Частично изменение на ПУП [ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"