Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ЗАПОВЕД №РД.11-421/25.10.2013г.

ЗАПОВЕД №РД.11-421/25.10.2013г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от ЗОС и чл.16 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Мизия

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1.За отдаване под наем за срок от 5 години на:
Помещение – частна общинска собственост, с площ 13,50 кв.м., намиращо се на І-ви етаж в сградата на Здравна служба, кв.34, УПИ І, с.Крушовица, общ.Мизия, за здравни услуги.
2.Определям начална тръжна наемна цена 3,50лв. за 1 кв.м. на месец, съгласно Тарифата за определяне на базисните наемни цени към Наредба №5 на Общински съвет - Мизия.
3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в размер на 50,00 лв. от 30.10.2013г. до 17:00ч. на 15.11.2013г. в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.
4. Търгът ще се проведе на 18.11.2013г. от 11:30 часа в зала №311 в сградата на Общинска администрация.
5.Депозит за участие в размер на 4,73 лв. - 10% от началната тръжна цена се внася от 30.10.2013г. до 17:00ч. на 15.11.2013г. в касата на Информационния център, след закупуване на тръжна документация.
6. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
7.В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 25.11.2013г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 18.11.2013г. до 17:00 часа на 22.11.2013г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на общината от 18.11.2013г. до 17:00 часа на 22.11.2013г.
8.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
9.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем на помещението, като част от нея.
10. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
11. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на Общинска администрация, гр. Мизия и кметство с.Крушовица в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

ЗА КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ
ЗАМ.КМЕТ: /п/
НИКОЛАЙ НЕКОВСКИ
/със заповед за заместване №РД.11-413/21.10.2013г./

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"