Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Мизия

Проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330,ГР.МИЗИЯ /ГЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;miziabg.com

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица ,че е изготвен проект на Наредба принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Мизия
На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересувани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на e-mail:obsh. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

МОТИВИ :

Шричини налагащи приемането на наредбата:
Предоставеният проект синхронизира местното законодателство с националното , а именно : С ДВ,бр.82 от 2012 г.бяха приети изменения и допълнения в Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Съгласно разпоредбата на чл.225а ,ал.1 от същия закон ,в сила от 29.11.2012 г. кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 или на части от тях. Съгласно ал.З на чл.225а от закона, ако заповедта за премахване не се изпълни доброволно в определения в нея срок, тя се изпълнява принудително от общината по ред, определен с наредба на общинския съвет.
И.Цели ,които се поставят:
Да се създадат ясни и обосновани правила и условия за ефективни действия по изпълнението на заповедите на кмета на Общината и на основание чл.225,ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи.
Осъществяване на ефективен и качествен контрол по отношение на недобросъвестните лица , които нарушават законовите разпоредби във връзка със строителството на територията на общината.
Ш.Очаквани резултати :
Осигуряване на административен контрол в сферата на строителството на територията на Община Мизия.Посредством Наредбата ще се постигнат ясно регламентирани разпоредби за определените действия представляващи нарушения на ЗУТ.
С прилагането на наредбата се очаква да се ограничи изграждането на строежи без строителни книжа или със съществени отклонения от издадените такива.
IV. Финансови средства необходими за прилагане на новата уредба:
Финансовите средства ,необходими за прилагането на настоящата наредба следва да бъдат осигурявани по реда на чл.223,ал.9 от ЗУТ.Съгласно текста на чл.223 ,ал.9 от закона ,средствата от събраните от общината по реда на ЗУТ такси ,глоби и имуществени санкции се разходват само за обезпечаване на контролните функции на общината по този закон.
В проекта на наредба е регламентиран ред, по който извършените разходи по премахването се събират от адресата/адресатите на заповедта.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите относими към тази материя.
Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство -Европейска харта за местно самоуправление,Европейска харта за регионално развитие,както и с директиви на Европейската общност,свързани с тази материя,предвид съответствието на основния нормативен
акт /ЗУТ / с тях.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (наредба_24-за_внасяне.doc)Проект на Наредба № 24 [ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"