Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 272, Протокол № 27 от 26.07.2013 г. на Общински съвет гр. Мизия е разрешено изработването на Проект за ПУП – парцеларен план на трасе на външно ел. захранване до ПИ № 000303 по КВС на гр. Мизия, с начин на трайно ползване Стопански двор.
Възложител на проекта: Йордан Пламенов Бояджиев.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

ЗАМ.КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Н.НЕКОВСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"