Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Община Мизия обявява конкурс за работно място

Община Мизия обявява конкурс за работно място

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. и Заповед № РД.11-390 / 02.10.2013г. на Кмета на Община Мизия

О Б Я В Я В А М  К О Н К У Р С:

І.За едно работно място на длъжност Младши експерт „Кадастър и деловодство" в Дирекция „Устройство на територията, икономически, стопански и хуманитарни дейности" при Общинска администрация – гр.Мизия
ІІ.Изисквания, за заемане на длъжността Младши експерт „Кадастър и деловодство" в Дирекция „Устройство на територията, икономически, стопански и хуманитарни дейности" 1.Минимални:
 степен на образование – професионален бакалавър
 минимален ранг за заемане на длъжността – V пети / младши
 години професионален опит – не се изисква

2.Допълнителни:
 Специалност – „Строителство и архитектура" – квалификационна степен "професионален бакалавър"
 Да притежават компютърна грамотност: Word, Excel, работа с програми

ІІІ.Минимален размер на основаната заплата, определена за длъжността – 320.00 лв.

ІV.Начин на провеждане на конкурса:
1.Тест на тема "Строителство и архитектура"
2.Интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
1.Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.Към заявлението се прилагат:
Декларация от лицето че:
а). е навършил пълнолетие и е:
• български гражданин;
• гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз;
• гражданин на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
• гражданин на Конфедерация Швейцария;
/ненужното се зачертава/
б). не е поставено под запрещение;
в). не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
г). не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността Директор на Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и финансови дейности".

2.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен по специалността, допълнителна квалификация и правоспособност
3.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител / при наличие/;
-Автобиография
-Свидетелство за съдимост
-Медицинско свидетелство
VІІ. Документите следва да бъдат представени в служба „Човешки ресурси" на Общинска администрация – гр.Мизия в 14 / четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на публикуването на обявлението във вестник "Мизия", вестник „Конкурент", вестник „Враца днес" и на сайта на Община Мизия Подаването на заявленията и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
VІІІ. При подаване на заявленията кандидатите лично или,чрез пълномощника се уведомяват от служителя, определен да приема документите, за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се представя длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
ІХ. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса да се обявяват в сградата на Общинска администрация – гр.Мизия, на І-ви етаж.
Х.Кратко описание на длъжността Младши експерт „Кадастър и деловодство" в Дирекция „Устройство на територията, икономически, стопански и хуманитарни дейности": Осъществяване на дейности произтичащи от ЗКИР и ЗУТ, регистрация на издаване документи и подпомагане технически работата на останалите специалисти в отдела.
Основна цел на длъжността: Организира изработването на нови специализирани кадастрални карти, регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите. Осъществява дейности по административното обслужване

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"