Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ЗАПОВЕД № РД.11-372 /23.09.2013г.

ЗАПОВЕД № РД.11-372 /23.09.2013г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 и чл.50 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр.Мизия и Решение №277/08.08.2013г. на ОбС- гр. Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 21 октомври 2013г. (понеделник) от 13:30 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на:
Дворно място, с площ 1500кв.м. и построената в него масивна едноетажна сграда /Фурна/, с обща застроена площ 300кв.м., находящи се в кв.29, пл. №324, УПИ ІІ по плана на с.Софрониево, община Мизия, област Враца.
2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/ - 14 200,00лв.
3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 30.09.2013г. до 18.10.2013г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от НТЦ /1420,00лв / и се внася до 16:00 часа на 18.10.2013г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 часа на 18.10.2013г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 28.10.2013г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 21.10.2013г. до 17:00 ч. на 25.10.2013г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00 часа на 25.10.2013г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00 часа на 25.10.2013г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия и кметство с.Софрониево, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"