Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ЗАПОВЕД №РД.11.177/13.05.2013 год.

ЗАПОВЕД №РД.11.177/13.05.2013 год.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1от ЗОС и чл.23, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет – гр. Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 03 юни 2013г.(понеделник) от 14.00 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ в землището на село Липница, община Мизия за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2013/2014 стопанска година, както следва:

 

Имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ

дка

004011

ПОПОВА ПАДИНА

Нива

IV

7,976

006001

ПОПОВА ПАДИНА

Нива

IV

0,303

006006

ПОПОВА ПАДИНА

Нива

IV

1,599

006007

ПОПОВА ПАДИНА

Нива

VI

1,790

006008

ПОПОВА ПАДИНА

Нива

VI

1,951

007013

ПОПОВА ПАДИНА

Нива

IV

3,802

021009

ВЛАШКОТО ЛИВАДЕ

Нива

IV

1,567

023058

ПАРЦЕЛИТЕ

Лозе

ІV

1,720

066001

ЛЪКАТА

Нива

IV

4,252

067001

ЛЪКАТА

Нива

IV

1,021

078005

ПРИПЕКА

Нива

VI

4,311

108007

ЛЪГА

Нива

III

1,639

136001

ВЛАШКИ ВРЪХ

Нива

ІV

13,590

140013

СТАРОТО СЕЛО

Нива

3,476

143007

СТ.СЕЛО-ГАРЧ. ПАД.

Нива

VI

6,602

145003

СТАРОТО СЕЛО

Нива

5,494

145008

СТАРОТО СЕЛО

Нива

1,201

147001

ЛЪКАТА

Нива

VI

0,901

147011

ЛЪКАТА

Др.сел.тер.

VI

13,727

147013

ЛЪКАТА

Др.сел.тер.

VI

3,081

148005

ЛЪКАТА

Др.сел.тер.

VI

3,283

150001

БЪРЗИНАТА

Др.сел.тер.

ІХ

6,473

150012

СТЪРЧИ КРАК

Др.сел.тер.

ІХ

4,729

150032

БЪРЗИНАТА

Др.сел.тер.

ІХ

1,441

156011

           СТЪРЧИ КРАК

Др.сел.тер.

1,654

156020

СТЪРЧИ КРАК

Др.сел.тер.

VI

4,890

156026

СТЪРЧИ КРАК

Др.сел.тер.

VI

0,747

156038

СТЪРЧИ КРАК

Др.сел.тер.

VI

4,627

157001

СТЪРЧИ КРАК

Др.сел.тер.

VI

9,626

157026

СТЪРЧИ КРАК

Нива

VI

1,370

158003

БЪРЗИНАТА

Нива

III

1,601

160018

ВЛАШКО ЛИВАДЕ

Нива

IV

3,522

160019

ВЛАШКО ЛИВАДЕ

Нива

IV

1,144

161002

ВЛАШКИ ВРЪХ

Нива

IV

26,085

161008

ВЛАШКО ЛИВАДЕ

Др.сел.тер.

ІV

16,029

161009

СТАРОТО СЕЛО

Др.сел.тер.

VІІ

10,987

161023

ЛЪГА

Нива

ІV

25,536

161025

ЛЪГА

Нива

ІV

35,146

161029

БЪРЗИНАТА

Др.сел.тер.

ІІІ

40,456

161031

БЪРЗИНАТА

Др.сел.тер.

VI

63,832

161032

БЪРЗИНАТА

Др.сел.тер.

ІІІ

13,906

161034

ЛЪГА

Др.сел.тер.

ІV

24,828

161039

ГЕРЕНА

Др.сел.тер.

ІV

9,716

161050

ЛЪГА

Др.сел.тер.

ІV

2,999

161051

ЛЪГА

Нива

III

6,084

161052

ГЕРЕНА

Др.сел.тер.

VI

7,531

161053

ГЕРЕНА

Др.сел.тер.

VI

0,869

161054

ПРИПЕКА

Др.сел.тер.

ІІІ

2,147

161055

СТОПАНСКИ ДВОР

Др.сел.тер.

VI

3,868

161056

ПРИПЕКА

Нива

V

4,568

161057

МЕЧКОВОТО

Нива

IV

2,708

161058

ПАРЦЕЛИТЕ

Нива

IV

6,116

161059

СТОПАНСКИ ДВОР

Овощна град.

VI

2,827

161061

ВЛАШКО ЛИВАДЕ

Др.сел.тер.

ІV

3,024

161062

СТАРОТО СЕЛО

Др.сел.тер.

ІV

4,004

161064

ЛЪГА

Нива

IV

10,986

161066

ЛЪГА

Нива

III

2,613

161067

ГОРНИЯ ПРАПОР

Др.сел.тер.

VI

5,012

161069

БЪРЗИНАТА

Др.сел.тер.

ІІІ

5,053

161070

БЪРЗИНАТА

Др.тер.заета сел.ст.

ІІІ

3,380

161072

БЪРЗИНАТА

Др.тер.заета сел.ст.

ІІІ

1,574

161073

ПРИПЕКА

Др.тер.заета сел.ст.

ІІІ

1,574

161084

БЪРЗИНАТА

Нива

IX

1,961

161091

ЛЪГА

Нива

III

1,805

 

Имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ

дка

000245

ЛЪГА

Нива

ІV

0,457

000249

ЛЪГА

Нива

ІV

0,352

000250

ЛЪГА

Нива

ІV

0,915

000257

СТАРОТО СЕЛО

Нива

0,796

000268

ПРИПЕКА

Изост.тр.нас.

3,697

008014

ВЛАШКОТО ЛИВАДЕ

Нива

ІV

0,905

016013

ПОПОВА ПАДИНА

Нива

0,760

016025

ПОПОВА ПАДИНА

Нива

1,112

016027

ПОПОВА ПАДИНА

Нива

0,677

035004

СТРЪЧИ КРАК

Изост.тр.нас.

1,501

048025

ГОРНИЯ ПРАПОР

Нива

V

3,001

097009

ЛЪГА

Нива

IV

0,971

105005

ЛЪГА

Нива

IV

0,451

132002

ВЛАШКИ ВРЪХ

Нива

IV

5,412

147004

ЛЪКАТА

Нива

1,230

149046

БЪРЗИНАТА

Изост.тр.нас.

ІХ

1,179

149047

БЪРЗИНАТА

Изост.тр.нас.

ІХ

1,276

150005

БЪРЗИНАТА

Изост.тр.нас.

ІХ

1,473

150006

СТРЪЧИ КРАК

Изост.тр.нас.

1,207

150017

БЪРЗИНАТА

Изост.тр.нас.

ІХ

1,665

150029

БЪРЗИНАТА

Нива

ІХ

0,267

150031

БЪРЗИНАТА

Изост.тр.нас.

ІХ

0,900

150033

БЪРЗИНАТА

Изост.тр.нас.

ІХ

0,746

152004

БЪРЗИНАТА

Изост.тр.нас.

ІХ

1,339

152011

БЪРЗИНАТА

Изост.тр.нас.

1,500

152024

БЪРЗИНАТА

Изост.тр.нас.

ІХ

0,942

155003

СТРЪЧИ КРАК

Изост.тр.нас.

0,803

155004

СТРЪЧИ КРАК

Изост.тр.нас.

1,026

156016

СТРЪЧИ КРАК

Изост.тр.нас.

0,800

157023

СТРЪЧИ КРАК

Изост.тр.нас.

1,760

160011

ВЛАШКО ЛИВАДЕ

Нива

ІV

0,720

2.Определям начална тръжна наемна цена за декар за една стопанска година в зависимост от категорията на земеделските земи, съгласно решение № 181/21.12.2012г. на ОбС-Мизия, както следва:

Кат.

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

цена

44.00 лв

42.00 лв

40.00 лв

38.00 лв

36.00 лв

34.00 лв

32.00 лв

30.00 лв

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 20 /двадесет/ лева и се закупува от 15.05.2013г. до 31.05.2013г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16,00 часа на 31.05.2013г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17,00 часа на 31.05.2013г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 10.06.2013г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 03.06.2013г. до 17.00 часа на 07.06.2013г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16,00 часа на 07.06.2013г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17,00 часа на 07.06.2013г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем на земеделска земя, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация и кметството на с. Липница в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"