Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Заповед

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на заповед №РД-18-КАК9/26.03.2013г. на г-жа Пепа Владимирова – Областен управител на Област Враца и с цел осигуряване пожарна безопасност

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Определям за пожароопасен сезон в горите времето считано от 01.04.2013г до 30.10.2013г.
2. Забранявам по време на пожароопасния сезон от 01.04.2013г. до 30.10.2013г. пале нето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по малко от 100м. от границите на горските територии.
3. Кметове на кметства, ведомства и собственици на гори да създадат необходимата организация за осигуряване пожарната безопасност в горските територии.
4. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места /контейнери за смет и сметища/.
5. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
6. Кметовете по населени места, ръководителите на обекти и директорите на държавни горски стопанства да проверяват състоянието на противопожарните хидранти, водоеми и противопожарни депа и вземат мерки възстановянане на неизправните.
7. Собственици на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горски територии, са длъжни за собствена сметка:
- Да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и др. горими материали.
- Да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението.
- Да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.
8. Физически лица преминаващи или пребиваващи в горските територии да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
9. Кметовете по населени места да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението по места за своевременно информиране в случай на пожар.

Настоящата заповед да се обяви на населението на Общината чрез средствата за масово осведомяване, да се постави на интернет страницата на община Мизия и на таблото в административната сграда на община Мизия, копия от нея да се предостави на кметовете на кметства и кметските наместници на община Мизия, инж. Кольо Николов- „ССИ" при община Мизия, Филка Лазарова- ДД "УТИСХД"при община Мизия и РСПБЗН – гр. Оряхово
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветан Василев – Земестник кмет на община Мизия.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"