Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ЗАПОВЕД № РД.11-88 / 11.03.2013 год.

ЗАПОВЕД № РД.11-88 / 11.03.2013 год.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.23, ал.1 от Наредба №5
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 01.04.2013г. (понеделник) от 14,00 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ в землището на село Войводово, община Мизия за срок от 5 /пет/ стопански години считано от 2013/2014 стопанска година както следва:

Имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ

дка

Начална тръжна цена, лв

107020

Гладно поле

Нива

ІІІ

7,698

338,81

113001

Гладно поле

Нива

ІІІ

291,508

12826,35

114006

Гладно поле

Нива

ІІІ

8,252

363,09

115002

Декарите

Нива

ІV

23,325

979,65

115005

Декарите

Нива

ІV

26,041

1093,72

115007

Декарите

Нива

ІV

37,126

1559,29

116004

Декарите

Нива

ІV

1,943

81,61

121004

Декарите

Нива

ІV

59,993

2519,71

122002

Декарите

Лозе

11,648

442,62

126011

Совата

Нива

V

5,414

216,56

128004

Совата

Нива

0,654

24,85

128013

Совата

Нива

VI

12,000

456,00

2.Определям начална тръжна наемна цена за декар/стопанска година в зависимост от категорията на земеделските земи, съгласно решение №181/21.12.2012г. на ОбС-Мизия, както следва:

III

IV

V

VI

44.00 лв

42.00 лв

40.00 лв

38.00 лв

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от 14.03.2013г. до 29.03.2013г. в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия, която е в размер на 20 /двадесет/ лева.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16,00 часа на 29.03.2013г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационният център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска Администрация до 17,00 часа на 29.03.2013г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 08.04.2013г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 01.04.2013г. до 17.00 часа на 05.04.13г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16,00 часа на 05.04.2013г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17,00ч. на 05.04.2013г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем на земеделска земя, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на Общинска администрация – гр. Мизия и кметство с. Войводово, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"