Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 на Общински съвет-гр.Мизия за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия от 13.02.2013г.

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 на Общински съвет-гр.Мизия за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия от 13.02.2013г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на Наредба за допълнение на Наредба №11 на Общински съвет-гр.Мизия за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа, както и на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

МОТИВИ:

Основните причини, налагащи допълнението към Наредба №11, са предоставяните от Община Мизия местни такси и административни услуги да съответстват и се синхронизират с нормите на действащото законодателство, както и да отговарят на основните принципи, регламентирани в чл. 8 от ЗМДТ, а именно – възстановяване на пълните разходи на общината по предоставянето на услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.
В ДВ бр.39 от 20.05.2011г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/. Промените обхващат и чл. 30 от ЗОЗЗ, в който е създадена нова алинея 2, която предвижда при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл. 29, ал. 1, 3 и 4 от ЗОЗЗ да се заплаща местна такса, определена от общинския съвет. Горната промяна налага допълване на Наредба №11, като се определи нова местна такса, която на основание чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ да се заплаща в случаите на чл.29 от същия закон, при промяна предназначението на общински земеделски земи.
За прилагането на новата наредба не са необходими финансови средства.
Очакваните резултати от прилагането на актуализираната наредба са предоставяните услуги от администрацията на физически и юридически лица да става по по-лесен, по-разбираем и по-достъпен начин, както и повишаване приходите в бюджета на общината.
Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.
Поради гореизложеното е целесъобразно размерът на местната такса да се определя с формула с включване на определени показатели, която е заимствана от Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделски земи, одобрена с ПМС №112 от 31.05.2002г., обн. в ДВ бр.56 от 07.06.2002г. Размерът на таксата не може да бъде фиксиран. При нейното определяне следва да се има предвид бонитетната категория на земята, размера и местонахождението на земята, вида на обекта, който ще се изгражда и възможността за напояване.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"