ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 на Общински съвет-гр.Мизия за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 на Общински съвет-гр.Мизия за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет-гр.Мизия за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия
ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330,ГР.МИЗИЯ ,ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;www.miziabg.com

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица ,че e изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет-гр.Мизия за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия

На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

МОТИВИ :

1.Основна причина за предлаганите изменения и допълнения са изискванията на чл. 38, ал.2 и ал. 3 от Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях / ал.2 При удовлетворяване на молбата на родителя /настойника/ за получаване на храна от детска кухня се закупуват купони по изготвен месечен график.
ал.3 Заявката за храна се прави ежедневно от абонатите чрез заверка на купоните./.

2. Закона за местните данъци и такси Раздел ІІ – Местни данъци и такси, чл.6, ал.2 за издаване на Удостоверение за декларирани данни и изискването предоставяните от община Мизия административни услуги да отговорят на приетите Правила за организацията и дейността по поддържане на Списъка с унифицираните наименования на административните услуги / СУНАУ/ ,приети от Министерски съвет съгласно които администрациите следва да използват и попълват наименованията на административните услуги във всички информационни материали и във всички електронни база данни в съответствие със СУНАУ

3. Промените в Приложение № 1 на Раздел ІІІ – Други услуги към чл.56 трябва да се извършат на основание чл.3, ал.1 и ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират по чл. 55, ал.4 от Закона за туризма изискването предоставяните от община Мизия административни услуги да отговорят на приетите Правила за организацията и дейността по поддържане на Списъка с унифицираните наименования на административните услуги / СУНАУ/ ,приети от Министерски съвет съгласно които администрациите следва да използват и попълват наименованията на административните услуги във всички информационни материали и във всички електронни база данни в съответствие със СУНАУ.
4. В изпълнение на чл.17 ,ал.2 и ал.3 от Наредбата за административното обслужване извършихме преглед на съществуващите и предоставяни от община Мизия административни услуги със вписаните в СУНАУ и на база на изготвения анализ работна група от служители на общинска администрация-Мизия изготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет-гр.Мизия за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия
5. За прилагане на новата наредба не са необходими финансови средства.
6. Актуализилане на наредбата ще повиши качеството на предоставяните административни услуги от Община Мизия .Очаква се предоставянето на услугите на физическите и юридическите лица да стане по –лесен,по –разбираем и по –достъпен начин както и да повиши приходите в бюджета на общината.
7. Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"