Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№..............
................................. гр.Мизия

Община Мизия на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-2 от 04.02.2013 год. на кмета на Община Мизия е одобрен Проект за частично изменение на ПУП (ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН) – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за имот с идентификатор 48043.290.38 съставляващ УПИ VІІІ, кв. 105 в землището на гр.Мизия, Промишлена зона (бивш КЦХ), с площ 6558м2, собственост на Община Мизия, с отреждане „ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАД И ОФИСИ„ разделянето му на два имота - УПИ VІІІ с площ 3898м2 и образуване на нов УПИ Х с площ 2660м2 урегулиран около съществуваща сграда с ОПС собственост на „АНДОНОВ" ООД гр. Враца.
На основание чл.215 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Враца, в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбите се подават чрез кмета на община Мизия.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"