Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Обявление

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия град Мизия на основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № РД-11-48 / 30.01.2013г. на Кмета на Общината обявява конкурс за заемане на длъжността Директор детска кухня град Мизия

І.Изисквания към кандидатите:

1.Образование - висше образование по специалност „Медицинска сестра" на образователно – квалификационна степен „бакалавър" и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене"
2.Трудов стаж – минимум 3 години по специалността
3.Да не е осъждан, с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.
4.Да не е лишен от правото да упражнява професията си.
5.Да не страда от заболявания, които застрашават живота или здравето на децата.
6.Да е български гражданин.

ІІ.Начин на провеждане на конкурса:

По документи и събеседване върху нормативните документи, касаещи цалостната управленска и финансова дейност за заведението и правата и задълженията на детска кухня като работодател.

ІІІ.Необходими документи за допускане до конкурс:

1.Заявление за участие в конкурс свободна форма.
2.Документ за самоличност ( копие)
3.Докемунт за завършено висше образование по посочените специалности.
4.Диплом или други документи за придобити допълнителни квалификации.
5.Професионална автобиография.
6.Копие от трудова книжка и / или служебна кнажка и / или осигурителна книжка официалент документ, удостоверяващ трудовия стаж и заеманите длъжности
7.Свидетелство за съдимост-оргинал в срок на валидност.
8.Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването (оргинал).
9.Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет ( оргинал).
10.Декларация, че кандидатът не е лишен от право да упражнява професията си.

Документите на кандидатите ще се приемат в служба "Човешки ресурси" при Община Мизия в едномесечен срок от дата на публикуването на обявата във вестник „Мизия ".
Заповедта за провеждането на конкурса и длъжностната характеристика на конкурсната длъжност са на разположение на кандидатите в служба " Човешки ресурси " при Община Мизия.
За справки: гр.Мизия – 3330, обл.Враца, ул." Г.Димитров " № 25-27 Община Мизия град Мизия 09161 / 23-15 вътр.108 и 102, факс тел.09191 / 21-38; 20-12

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ
Д-р В.КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"