Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ЗАПОВЕД № РД-11-26 /16.01.2013 год.

ЗАПОВЕД № РД-11-26 /16.01.2013 год.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.29, ал.1 от Наредба № 14 на ОбС - гр Мизия за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на Община Мизия, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и Решение №166/30.11.2012г. на Общински съвет – гр.Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 11 февруари 2013г. (понеделник) от 14:30 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на терени – общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи 2 бр., както следва:
1.1. В зелената площ на ул. "Георги Димитров", до имот с кад. № 1298, кв.79 по плана на гр. Мизия;
1.2. В зелената площ на ул. "Христо Ботев", до имот с кад. № 231, кв.5 по плана на с.Войводово.
2.Определям начална тръжна наемна цена /НТЦ/ – 4,00 /четири/ лв. за 1 /един/ кв. м. рекламна площ на месец.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 18.01.2013г. до 08.02.2013г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от НТЦ за квадратен метър рекламна площ и се внася до 16:00 часа на 08.02.2013г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 часа на 08.02.2013г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 18.02.2013г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 11.02.2013г. до 17:00 часа на 15.02.2013г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00 часа на 15.02.2013г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00 часа на 15.02.2013г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация – гр. Мизия и кметство с. Войводово, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"