Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Заповед на Министъра на отбраната

Заповед на Министъра на отбраната

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

З А П О В Е Д

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

21.12.2012 г. № ОХ- 889 София

Съдържание: Обявяване на длъжности във военни формирования на видовете въоръжени сили за приемане на служба в доброволния резерв и определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за приемане на служба в доброволния резерв.

На основание чл. 26, т. 6 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), чл. 25, ал. 2 и ал. 4 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) и във връзка с чл. 5, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ)

З А П О В Я Д В А М:

1. Обявявам провеждането на конкурси за заемане на длъжности за резервисти във военните формирования от Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили, съгласно Приложение 1.

2. Командирите на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили да задължат структурите по личния състав да разясняват на освободените от военна служба необходимостта от служба в доброволния резерв, реда за кандидатстване и предимствата за резервистите от нея, както и да определят местата за провеждане на конкурсите и назначат състава на комисиите за провеждане на конкурсите.
Същите да се произнасят по жалби на кандидати участващи в тях, съгласно чл. 9 от ППЗРВСРБ.
2.1. Командирите/началниците на военни формирования да информират освободените от военна служба военнослужещи за възможността и условията за заемане на длъжности в доброволния резерв.

3. Условия и ред за провеждане на конкурсите:
3.1. конкурсите да се проведат по документи при спазване на изискванията на ЗРВСРБ, ППЗРВСРБ и тази заповед;
3.2. кандидатите за участие в конкурсите да отговарят на следните изисквания:
3.2.1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
3.2.2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
3.2.3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
3.2.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
3.2.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
3.2.6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение";
3.2.7. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;
3.3. кандидатите могат да заявят до три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования, но от един вид въоръжена сила.
4. Срок за провеждане на конкурсите – до 18.04.2013г.
4.1. срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв в съответната териториална структура за водене на военния отчет – до 28.03.2013г. включително;
4.2. до 08.04.2013г. съответните териториални структури на Централното военно окръжие да изпратят документите на кандидатите за служба в доброволния резерв във военното формирование провеждащо конкурса.

5. Кандидатите за участие в конкурса да подадат заявление до съответния началник на териториална структура за водене на военния отчет по постоянен адрес, с приложени към него:
5.1. автобиография;
5.2. заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация;
5.3. декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж (ако има такъв);
5.4. етапна епикриза от личния лекар и личния амбулаторен картон;
5.5. документ от психо-диспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве;
5.6. свидетелство за съдимост;
5.7. декларация, че нямат друго гражданство освен българско;
5.8. служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
5.9. свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и копие от военна книжка (за тези, които притежават);
5.10. декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва (ако имат такова);
5.11. декларация, че е съгласен да участва в операции или мисии извън страната;
5.12. други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват.

6. Началникът на Централното военно окръжие (ЦВО) да:
6.1. изготви обява за длъжностите от доброволния резерв, която да изпрати в дирекция „Връзки с обществеността" за обявяване на Интернет-страницата на Министерството на отбраната. Обявата да се публикува на интернет-страницата на ЦВО и да се постави на общодостъпно място в подчинените на ЦВО териториални структури;
6.2. организира:
6.2.1. провеждането на дейностите и мероприятията по привличането на кандидати за резервисти, разясняването на начина за попълване на документите за кандидатстване и сроковете за подаването им, както и за допускането до участие в конкурс по т.3;
6.2.2.информирането, на не класираните кандидатите от предния конкурс, за възможността да кандидатстват за длъжности в доброволния резерв обявени с настоящата заповед при спазване изискванията на ЗРВСРБ, ППЗРВСРБ и тази заповед;
6.2.3. регистрирането и отчета на кандидатите за служба в доброволния резерв;
6.2.4. изпращането на кандидатите за резервисти, чийто документи са комплектувани съгласно т.5, в съответните военномедицински органи и специализирани звена и органи по психологическото осигуряване по чл. 24, ал. 2 и 3 от ЗРВСРБ, за определяне на годността им за служба в доброволния резерв и психологическата им пригодност за служба в доброволния резерв.
Кандидатите определени за негодни или психологически непригодни за служба в доброволния резерв да не се допускат до участие в конкурс;
6.2.5. изпращането на документите по т.5 на кандидатите, които отговарят на изискванията за участие в съответния конкурс, на комисията за неговото провеждане.
Към заявлението, освен документите по т.5, съответната териториална структура за водене на военния отчет да прилага:
-удостоверение, относно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са изпълнявали военна служба);
-удостоверение, относно вписане/невписване на кандидата на военен отчет;
-експертно решение за годност за служба в доброволния резерв на кандидата по т. 7.2. и документ от специализираните звена и органи по психологическото осигуряване в Българската армия, удостоверяващ психологическата пригодност по т. 7.3.;
-копие от разрешение за достъп до класифицирана информация, при наличие;
6.2.5.1. основният пакет от документи да се изпраща във военното формирование по първото желание на кандидата;
6.2.5.2. във военните формирования по следващо желание на кандидата да се изпращат копия от заявлението, автобиографията и от експертното решение за годността на кандидата;
6.3. изпращането в дирекция „Управление на човешките ресурси" (ДУЧР) анализ на дейностите по т. 6.2 до 20 дни след срока по т.4.2.

7. Началникът на Военномедицинска академия (ВМА) до 18.01.2013г. да организира:
7.1. медицинското освидетелстване за годност и оценката на психологичната пригодност на кандидатите за служба в доброволния резерв, във Военно медицинска академия – МБАЛ София, Варна и Пловдив;
7.2. медицинското освидетелстване за годност за служба в доброволния резерв на кандидатите, в съответствие с Наредба № Н-2/08.02.2011г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време;
7.3. извършването на оценка на психологичната пригодност на кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв в Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) - ВМА, в съответствие с Наредба Н-12/18.05.2011г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн. в ДВ бр.44 от 2011г., изм. и доп. бр.96 от 2011г. и бр. 66 от 2012г.);
7.3.1. изпращането на протоколите от проведената оценка на психологичната пригодност на кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв в съответната структура на ЦВО, изпратила кандидатите до ВМА;
7.4. извършването на оценка на психологичната пригодност на кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв в деня на завършване на медицинското освидетелстване за годност на кандидатите;
7.5. до 02.04.2013г. да завърши медицинското освидетелстване за годност и оценката на психологичната пригодност на кандидатите за служба в доброволния резерв.

8. Комисията за провеждане на конкурса:
8.1. да провери съответствието на кандидатите по наличните подадени документи с изискванията за длъжността;
8.2. да класира кандидатите в низходящ ред, по следните критерии:
• заемане на същата или сходни длъжности;
• време, през което е заемал същата или сходни длъжности;
• придобита специалност;
• участие в операции или мисии извън страната;
• вписан ли е на военен отчет;
Други умения подпомагащи изпълнението на задълженията на длъжността, за която кандидатства, ако длъжностната характеристика ги изисква;
8.2.1. за всяка длъжност да изготви протокол;
8.3. в 10-дневен срок след завършването на конкурса писмено да запознае кандидатите с резултатите от конкурса и да върне документите на некласираните кандидати чрез съответната териториална структура за водене на военния отчет;
8.4. при отказ на определения кандидат за съответната длъжност, същата да се предлага на следващия кандидат от протокола по т. 8.2.1., по реда на класирането им.

9. Командирът/началникът на военното формирование, провеждащо конкурса в срок до 30.04.2013г. да организира издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация с определените за назначаване на длъжност кандидати.

10. След изтичане на сроковете по чл. 9 от ППЗРВСРБ и получаване на разрешението за достъп до класифицирана информация, съответният оправомощен командир/началник на военно формирование да:
10.1. сключи договор за служба в доброволния резерв и да назначи на длъжност определения кандидат, като срокът на сключения договор е не по-дълъг от 5 години и не надвишава пределната възраст на кандидата за служба в доброволния резерв;
10.2. определи времето за явяване на резервиста във военното формирование;
10.3. изпрати екземпляри от договора за служба в доброволния резерв, съгласно чл. 28 от ЗРВСРБ;
10.4. уведоми до 23.04.2013г. по команден ред ДУЧР за резултатите от проведения конкурс;
10.5. уведоми до 17.06.2013г. по команден ред ДУЧР за броя на сключените договори по обявения конкурс и за не заетите длъжности по Приложение 1 и да направи предложения за оптимизиране на процеса.

11. Дирекция „Връзки с обществеността" да организира и проведе ефективна и постоянна информационно - рекламна кампания за презентиране пред обществеността на службата в доброволния резерв, съвместно с ЦВО.
Изпълнението на заповедта възлагам на длъжностните лица по т. 2, началника на Военномедицинска академия и началника на Централно военно окръжие.

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АНЮ АНГЕЛОВ

СЪГЛАСУВАНО:
НАЧАЛНИК НА ОТБРАНАТА
ГЕНЕРАЛ СИМЕОН СИМЕОНОВ
___.___.2012г.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР СТОЯН ТОНЕВ, д.м.
___.___.2012г.

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
ПОЛКОВНИК АТАНАС МИЛИН
___.___.2012г.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ПРАВНО-НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ"
ЕЛЕНА МАРКОВА
___.___.2012г.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА" В МО
МИТКО ДИМИТРОВ
___.___.2012г.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА" В МО
ПОЛКОВНИК ЙОРДАН БОЖИЛОВ
___.___.2012г.

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ
„АНАЛИЗИ И ПОЛИТИКИ ПО КАДРИТЕ"
ПОЛКОВНИК БОЙКО НИКОЛОВ
___.___.2012г.

ИЗГОТВИЛ/ОТПЕЧАТАЛ:
ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗИ И ПОЛИТИКИ ПО КАДРИТЕ"
ПОЛКОВНИК ВАЛЕРИ ГАВАЗОВ
___.___.2012г.
Отпечатано в 1 екз.
Размножено в 9 екз.
Разчет за изпращане:
Екз. № 1 - за дирекция „Административно и информационно обслужване" Екз.. № 5 - за в.ф. 46430-София
Екз.. № 1 - за Щаба на отбраната Екз.. № 6 - за в.ф. 22450-София
Екз.. № 2 - за дирекция „УЧР" Екз.. № 7 - зав.ф. 22800 - София
Екз.. № 3 - за дирекция „ВРИВО" Екз.. № 8 - за в.ф. 34400 - Варна
Екз.. № 4 - за ВМА Екз.. № 9 - за в.ф. 54200 - София
Екз. № 10 - за в.ф. 26480 - София

ЗА ИЗВЕЖДАНЕ:
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"
ПЛАМЕН КОЛЕВ
___.___.2012г.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Приложение №1-MZ № 889_21 12 12.doc)Приложение №1-MZ № 889_21 12 12 [ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"