Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Национален референдум ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 46 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ на 12 декември 2012 година

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 46 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ на 12 декември 2012 година

Е-мейл Печат ПДФ

Р Е П У Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я

М  И Н И  С Т Е Р С К И      С Ъ В Е Т

 

 

 

И З В Л Е Ч Е Н И Е

 

ОТ

П Р О Т О К О Л   № 46

 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

на 12 декември 2012 година

 

 

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я:

 

 

57. Доклад относно одобряване на вида и съдържанието на Информационен лист за произвеждане на референдум съгласно изискванията на
чл. 15, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

 

 

Одобрява вида и съдържанието на Информационния лист за произвеждане на референдум с въпрос
„Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”.

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков

Прикачени файлове:
Изтегли файла (InfoList-HP.pdf)Информационен лист [ ] 63 Kb
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"