Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

З А П О В Е Д И

Заповед РД.09-13/ 11.01.2013г

Заповед РД 09-12/11.01.2013г.

Заповед РД.09-4/04.01.2013г.

Заповед РД-09-613/21.12.2012г.

Заповед РД-09-612/21.12.2012г.

Заповед РД-09-597/14.12.2012г.

Заповед РД.09-585/04.12.2012 г.

Заповед РД.09-583/04.12.2012 г.

Заповед РД.09-581/03.12.2012 г.

Заповед РД.09-561/26.11.2012 г.

Заповед РД.09-558/26.11.2012 г.

 

Настоящата заповед да се обяви на населението на Общината чрез средствата за масово осведомяване,да се постави на интернет страницата на община Мизия и на таблото в административната сграда на община Мизия , а копия от нея да се предостави на Районната избирателна комисия-Враца , общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции и партиите ,които имат членове на ЕП, ГД”ГРАО”при МРРБ ,ТЗ”ГРАО”-гр.Враца,кметовете на кметства и кметските наместници на територията на община Мизия, РУП-гр.Оряхово, ПУ на МВР-Мизия, РСПБЗН – гр.Оряхово и Директорите на горепосочените училища , детски градини ,ДСХ – с.Липница както и председателите на читалища.

 

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 7 дневен срок от нейното обявяване пред Областния управител на област Враца.

 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Общината.

 

                              

 КМЕТ НА

                                                                    ОБЩИНА МИЗИЯ:

                    Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"