Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ЗАПОВЕД № РД-09-546 / 20.11.2012г..

ЗАПОВЕД № РД-09-546 / 20.11.2012г..

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.193, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ, искане от „Аквалидер" ООД, гр. Враца, и Решение №152 от Протокол №14 от 28.09.2012г. на Общински съвет-Мизиа за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имот

Н А Р Е Ж Д А М:

Учредявам възмездно право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура върху сервитутна ивица с дължина 140,00м и ширина 4,00м (площ 560,00кв.м.), през общински имот – полски път №000083, публична общинска собственост в землището на с. Сараево, община Мизия, за преминаване на трасе на подземно електрическо кабелно захранване на трафопост в имот №081019, в полза на „АКВАЛИДЕР" ООД, гр. Враца, ЕИК 200535058, представлявано от Петя Миролюбова Цветкова – Радкова, ЕГН 7508011996– управител, със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул."Васил Кънчов" №94, ап.3.
На основание чрл.193, ал.8 от ЗУТ „АКВАЛИДЕР" ООД, гр.Враца, е заплатил сумата от 420,00 /четиристотин и двадесет/ лева, представляваща 140,00м х 2,00лв/л.м. – право на преминаване и 560,00кв.м. х 0,25лв/кв.м – сервитутно право, съгласно действащата тарифа към Наредба №5 на Общински съвет – гр. Мизия, с приходна квитанция №.24341/ 20.11.2012г
На основание чл.193, ал.5 от ЗУТ титулярът на учреденото право на прокарване „АКВАЛИДЕР" ООД, ГР.ВРАЦА, няма право да влошава, препятства или засяга установения начин на трайно ползване на поземлен имот №000083 - публична общинска собственост.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ú, чрез Общинска администрация – гр.Мизия пред Административен съд гр.Враца.
На основание чл.193, ал.10 от ЗУТ, настоящата заповед да се впише в имотния регистър по партидата на поземлен имот №081019, собственост на „АКВАЛИДЕР" ООД, ГР.ВРАЦА.
Настоящата заповед да бъде връчена на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: / п /
Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"