Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ЗАПОВЕД

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.63, ал.2 от Наредба №5 на Общински съвет-гр.Мизия и Протокол от 12.11.2012г. на комисия, определена със Заповед №РД-09-529/12.11.2012г. на кмета на община Мизия от проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на помещение с площ от 29 кв.м., находящо се в масивна сграда – Автоспирка – публична Общинска собственост, кв.79 по плана на с.Софрониево за търговска дейност за срок от 5/пет/ години

О Б Я В Я В А М:

1.За спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 29 кв.м., находящо се в масивна сграда – Автоспирка – публична Общинска собственост, кв.79 по плана на с.Софрониево за търговска дейност за срок от 5/пет/ години, участника в търга:
– ЕТ "ВИВЕРА–С–Виолета Йорданова", ЕИК 201803089, с адрес на управление: ул. «Рашово бърдо» №13, с.Софрониево, общ.Мизия, обл.Враца, с управител на фирмата Виолета Йорданова Йоницова.
2.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд, гр. Враца.
3.Наемната цена за месец е в размер на 165,30 лв. /сто шестдесет и пет лева и тридесет стотинки/.
4.Спечелилият участник, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване е длъжен да внесе наема за първия месец в касата на общината или по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, § 444100, BIC BUIBBGSF при банка: "СИ БАНК", офис Мизия, след което се сключва договор за наем.
5.Депозитът в размер на 4,35 лв. да бъде възстановен на спечелилия участник след заплащане на наемната цена, а на останалите участници в търга – в срок три работни дни след изтичане срока за обжалване на настоящата заповед.
6.Настоящата заповед да се връчи на участниците в публичния търг с явно наддаване и касиера на общината за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Филка Лазарова –ДД"УТИСХД".

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"