Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ЗАПОВЕД № РД-09-534/13.11.2012г.

ЗАПОВЕД № РД-09-534/13.11.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.35, ал.5 от ЗОС, чл.34, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Мизия и Протокол от 12.11.2012г. на комисия, назначена със заповед №РД-09-531/12.11.2012г. на кмета на община Мизия от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №502001, с площ 0,589 дка, с НТП „Друга селищна територия", ІІІ категория, местността „Ников геран" в землището на гр. Мизия, община Мизия.

О Б Я В Я В А М:

1.За спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №502001, с площ 0,589 дка, с НТП „Друга селищна територия", ІІІ категория, местността „Ников геран" в землището на гр. Мизия, община Мизия, участника:
Мариана Борисова Пировска, ЕГН 6112091871, с пост. адрес: ул. «Трети март» №24, гр.Мизия, общ.Мизия, обл.Враца, при продажна цена за имота – 356,40 лв.
2.Спечелилият участник, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване е длъжен да внесе следните суми:
 356,40лв /триста петдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, представляваща продаж-ната цена за имота. Сумата е платима в касата на общината или по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, код за вид плащане: 445600, BIC: BUIBBGSF при банка: "СИ БАНК", офис Мизия;
 7,13лв /седем лева и тринадесет стотинки/, представляваща 2% върху продажната цена на имота - данък придобиване на имущество - в отдел МДТ към община Мизия или по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, код за вид плащане: 442500, BIC: BUIBBGSF при банка: "СИ БАНК", офис Мизия;
 120,00лв /сто и двадесет лева/, представляваща разхода за изготвената лицензирана оценка за имота и е дължима съгласно чл.44, ал.2 от Наредба № 5 на ОбС-гр.Мизия. Сумата се внася в касата на община Мизия или по банков път по сметка BG 30BUIB79983112134400, BIC: BUIBBGSF при банка: "СИ БАНК", офис Мизия.
3.След представяне на документи за извършени плащания да се сключи договор за покупко-продажба.
4.Внесеният депозит за участие, в размер на 32,40 лв., да бъде възстановен на участниците в търга, след заплащане на продажната цена от спечелилия участник.
5.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд гр. Враца.
6.Настоящата заповед да се връчи на участниците в търга и касиера на общината за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Филка Лазарова – ДД"УТИСХД".

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"