Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ЗАПОВЕД № РД.09-479/09.10.2012г.

ЗАПОВЕД № РД.09-479/09.10.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Заповедта може да видите в прикачения файл

На основание чл.63, ал2 от Наредба №5 на Общински съвет – гр. Мизия и  Протокол от

08.10.2012г. на комисия от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот № 120001, НТП “Нива”, с площ 18,619дка, VІ кат., в местността „Декарите” в землището на с. Войводово, община Мизия за срок от 10 /десет/ стопански години,

считано от 2012/2013 стопанска година  

 

 О Б Я В Я В А М

 

    СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:

 

Имот

Местност

НТП

Кат.

Площ, дка

класиране

 

120001

 

Декарите

 

Нива

 

 

18,619

І-во място: Десислава Иванова Найденова, ЕГН № 8801151915, с адрес: гр. Козлодуй, ЖК 3, бл.19, вх.Б, ет.5, ап.15

 

     Н А Р Е Ж Д А М :    

 

            1.За спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот № 120001, НТП “Нива”, с площ 18,619дка, VІ кат., в местността „Декарите” в землището на с. Войводово, община Мизия за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 2012/2013 стопанска година както следва:

 

 

 Имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ, дка

Спечелил участник

Наемна цена,       лв

120001

Декарите

Нива

18,619

Десислава Иванова Найденова

484,09

2.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд гр. Враца.

3.Участникът, класиран на първо място, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване е длъжен да внесе наема за 2012/2013 стоп. година в касата на Общината или по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, § 444200, BIC  BUIBBGSF  при банка “Си Банк”, офис Мизия.

            4.Внесеният депозит за участие в търга  да бъде  възстановен на  спечелилия участник.

5.Настоящата заповед да се връчи на участниците в публичния търг с явно наддаване  и касиера на общината  за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Филка Лазарова –ДД”УТИСХД”.

 

 

 

                           ЗА КМЕТ НА

   ОБЩИНА МИЗИЯ

                 ЗАМ.КМЕТ:     /п/            

                                        Н. НЕКОВСКИ

   /със заповед №РД.09-474/05.10.2012г./ 

 

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Зап._спечелил-сайт.doc)Заповед РД.09-479/09.10.2012г. [ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"