Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ЗАПОВЕД № РД.09-471/01.10.2012г.

ЗАПОВЕД № РД.09-471/01.10.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.35, ал.5 от ЗОС, чл.34, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Мизия и Протокол от 24.09.2012г. на комисия, назначена със заповед №РД.09-450/24.09.2012г. на кмета на община Мизия от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот№ 110003 - частна общинска собственост, с площ 10,000 дка, с НТП „нива", ІV кат., в местността «Биволарката», землището на гр. Мизия, община Мизия, обл. Враца

О Б Я В Я В А М:

1.За спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 110003 - частна общинска собственост, с площ 10,000 дка, с НТП „нива", ІV кат., в местността «Биволарката», землището на гр. Мизия, община Мизия, обл. Враца, участника:
Мирослав Ангелов Титрийски, ЕГН 6812281901, с пост. адрес: гр. Мизия общ.Мизия, обл.Враца, ул."Петко Банков" №19, при продажна цена за имота – 5590,00 лв.
2.Спечелилият участник, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване е длъжен да внесе следните суми:
 5590,00 / пет хиляди петстотин и деветдесет/ лева, представляваща продажната цена за имота. Сумата е платима в касата на общината или по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, код за вид плащане: 445600, BIC: BUIBBGSF при банка: "СИ БАНК", офис Мизия;
 111,80 лева /сто и единадесет лева и осемдесет стотинки/, представляваща 2% върху продажната цена на имота - данък придобиване на имущество - в отдел МДТ към община Мизия или по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, код за вид плащане: 442500, BIC: BUIBBGSF при банка: "СИ БАНК", офис Мизия;
 130,00 /сто и тридесет/ лева, представляваща разхода за изготвената лицензирана оценка за имота и е дължима съгласно чл.44, ал.2 от Наредба № 5 на ОбС-гр.Мизия. Сумата се внася в касата на община Мизия или по банков път по сметка BG 30BUIB79983112134400, BIC: BUIBBGSF при банка: "СИ БАНК", офис Мизия.
3.След представяне на документи за извършени плащания да се сключи договор за покупко-продажба.
4.Внесеният депозит за участие, в размер на 559,00 лв., да бъде възстановен на спечелилия участник.
5.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд гр. Враца.
6.Настоящата заповед да се връчи на спечелилия участник и касиера на общината за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Филка Лазарова –ДД"УТИСХД".

ЗА КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ
ЗАМ. КМЕТ:
Н.НЕКОВСКИ /п/
/със заповед за заместване № РД.09-469/29.09.2012г./

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"