Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ЗАПОВЕД № РД.09-435/19.09.2012г

ЗАПОВЕД № РД.09-435/19.09.2012г

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.35, ал.5 от ЗОС, чл.34, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Мизия и Протокол от 17.09.2012г. на комисия, назначена със заповед №РД.09-427/17.09.2012г. на кмета на община Мизия от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот - УПИ VІІІ, кад № 465, кв. 57, по плана на с. Крушовица, община Мизия с площ 1480,00 кв.м. и построените в него: масивна едноетажна сграда "Фурна", с основно помещение с площ 170 кв.м. – за производство на хляб, пристройка – помещение от 58 кв.м. – предназначено за магазин, и едноетажна сграда, със застроена площ 50,40 кв.м., находящи се в с. Крушовица, община Мизия, обл. Враца

О Б Я В Я В А М:

1.За спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот - УПИ VІІІ, кад № 465, кв. 57, по плана на с. Крушовица, община Мизия с площ 1480,00 кв.м. и построените в него: масивна едноетажна сграда "Фурна", с основно помещение с площ 170 кв.м. – за производство на хляб, пристройка – помещение от 58 кв.м. – предназначено за магазин, и едноетажна сграда, със застроена площ 50,40 кв.м., находящи се в с. Крушовица, община Мизия, обл. Враца, участника:
Мартин Петьов Петков, ЕГН № 8907011880, с адрес: с. Крушовица, ул. "Люлин" №12, при продажна цена за имота – 12 800,00 лв.
2.Спечелилият участник, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване е длъжен да внесе следните суми:
 12800,00 /дванадесет хиляди и осемстотин/ лева, представляваща продажната цена за имота. Сумата е платима в касата на общината или по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, код за вид плащане: 445600, BIC: BUIBBGSF при банка: "СИ БАНК", офис Мизия;
 256,00 /двеста петдесет и шест/ лева, представляваща 2% върху продажната цена на имота - данък придобиване на имущество - в отдел МДТ към община Мизия или по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, код за вид плащане: 442500, BIC: BUIBBGSF при банка: "СИ БАНК", офис Мизия;
 150,00 /сто и петдесет/ лева, представляваща разхода за изготвената лицензирана оценка за имота и е дължима съгласно чл.44, ал.2 от Наредба № 5 на ОбС-гр.Мизия. Сумата се внася в касата на община Мизия или по банков път по сметка BG 30BUIB79983112134400, BIC: BUIBBGSF при банка: "СИ БАНК", офис Мизия.
3.След представяне на документи за извършени плащания, да се сключи договор за покупко-продажба.
4.Внесените депозити за участие, в размер на 1280,00 лв., да бъдат възстановени на спечелилия участник и на недопуснатия до участие кандидат.
5.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд гр. Враца.
6.Настоящата заповед да се връчи на спечелилия участник и на недопуснатия до участие кандидат в публичния търг с явно наддаване и касиера на общината за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Филка Лазарова –ДД"УТИСХД".

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/

Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"