Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения З А П О В Е Д № РД.09-436/ 19.09.2012 год

З А П О В Е Д № РД.09-436/ 19.09.2012 год

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, 2 и 3 от ЗОС, във връзка с чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.23, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 08 октомври 2012г. (понеделник) от 11,30 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот № 120001, НТП "Нива", с площ 18,619дка, VІ кат., в местността „Декарите" в землището на с. Войводово, община Мизия за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 2012/2013 стопанска година.
2.Определям начална тръжна наемна цена за имота за една стопанска година 484,09лв/дка, (18,619дка х 26,00лв/дка) съгласно решение № 86/26.04.2012г. на ОбС-Мизия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 20 /двадесет/ лева и се закупува от 20.09.2012г. до 05.10.2012г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16,00 часа на 05.10.2012г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17,00 часа на 05.10.2012г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 15.10.2012г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 08.10.2012г. до 17.00 часа на 12.10.2012г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16,00 часа на 12.10.2012г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17,00 часа на 12.10.2012г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем на земеделска земя, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация и кметството на с. Войводово, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"