Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Заповед № РД.09-412/30.08.2012г.

Заповед № РД.09-412/30.08.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.35, ал.5 от ЗОС, чл.34, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Мизия и Протокол от 29.08.2012г. на комисия, назначена със заповед №РД.09-409/29.08.2012г. на заместник кмета на община Мизия от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 277001-частна общинска собственост, с площ 103,095дка, с НТП „нива", V категория, местността „Среден връх" в землището на гр. Мизия, общ.Мизия, обл. Враца

О Б Я В Я В А М:

1.За спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 277001-частна общинска собственост, с площ 103,095дка, с НТП „нива", V категория, местността „Среден връх" в землището на гр. Мизия, общ.Мизия, обл. Враца, участника:
"Джи Инвест" ООД, БУЛСТАТ 106578994, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. "Сестри Хаджикръстеви", №7, вх.Б, ап.23, с управител Младен Цветанов Цолов, ЕГН 6709161960, при продажна цена за имота – 41 547,00 лв.
2.Спечелилият участник, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване е длъжен да внесе следните суми:
 41 547,00 /четиридесет и една хиляди петстотин четиридесет и седем/ лева, представляваща продажната цена за имота. Сумата е платима в касата на общината или по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, код за вид плащане: 445600, BIC: BUIBBGSF при банка: "СИ БАНК", офис Мизия;
 830,94 лева /осемстотин и тридесет лева и деветдесет и четири стотинки/, представляваща 2% върху продажната цена на имота - данък придобиване на имущество - в отдел МДТ към община Мизия или по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, код за вид плащане: 442500, BIC: BUIBBGSF при банка: "СИ БАНК", офис Мизия;
 280,00 /двеста и осемдесет/ лева, представляваща разхода за изготвената лицензирана оценка за имота и е дължима съгласно чл.44, ал.2 от Наредба № 5 на ОбС-гр.Мизия. Сумата се внася в касата на община Мизия или по банков път по сметка BG 30BUIB79983112134400, BIC: BUIBBGSF при банка: "СИ БАНК", офис Мизия.
3.След представяне на документи за извършени плащания да се сключи договор за покупко-продажба.
4.Внесените депозити за участие, в размер на 4154,70 лв., да бъдат възстановени на спечелилия участник и на недопуснатия до участие кандидат.
5.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд гр. Враца.
6.Настоящата заповед да се връчи на спечелилия участник и на недопуснатия до участие кандидат в публичния търг с явно наддаване и касиера на общината за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Филка Лазарова –ДД"УТИСХД".

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/

ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ /със заповед за заместване №РД.09-407/28.08.2012г

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"