Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ЗАПОВЕД № РД.09-378 /13.08.2012г.

ЗАПОВЕД № РД.09-378 /13.08.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр.Мизия, Решение №537/22.12.2010г. по протокол №47/22.12.2010г. и Решение №527/22.10.2010г. по протокол № 45/26.11.2010г. на ОбС- гр. Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 29.08.2012г. от 11:30 часа в зала 311 на Общинска администрация - гр. Мизия
ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на:
- поземлен имот №277001 - частна общинска собственост, с площ 103,095дка, НТП „нива", V категория, местността „Среден връх" в землището на гр. Мизия, община Мизия.
2. Определям начална тръжна цена 41 547 лева /четиридесет и една хиляди петстотин четиридесет и седем лева/.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Мизия, от 14.08.2012г. до 17:00 часа на 28.08.2012г, в размер на 50,00 лв.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена /4 154,70 лв./ и се внася до 16:00 часа на 28.08.2012г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00 часа на 28.08.2012г., след закупуване на тръжна документация.
5. При неявяване на кандидати за обекта по т.1, повторна процедура да се проведе на 05.09.2012г. при същите условия, място и час, като за нея тръжна документация се закупува от 29.08.2012г. до 17:00 часа на 04.09.2012г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00 часа на 04.09.2012г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00 часа на 04.09.2012г., след закупуване на тръжна документация.
6. До участие в публичния търг не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за покупко-продажба, като част от нея.
8. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
9. Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, в местен ежедневник, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"