Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Обява

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Рег. № 32845
14.08.2012 г.

О Б Я В А

"Човешки ресурси" при Областна дирекция на МВР-Враца, уведомява кандидатите за държавна служба в МВР, които ще кандидатстват съгласно министерска заповед рег. № К-9041/10.08.2012 г., да имат предвид следното:
1. С министерска заповед рег.№ К-9041/10.08.2012 г. е обявен конкурс за 71(седемдесет и една) вакантни длъжности от категория Е- полицай.

2. В срок от 15.08.2012г. до 13.09.2012 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 11.30 часа в сградата на ОД на МВР-Враца ще се приемат документите на кандидатите, отговарящи на общите и специфични изисквания.
2.1. За длъжностите полицай - старши полицай в РУП-АЕЦ-Козлодуй кандидатите да притежават документ от предварително медицинско изследване (ПКК- пълна кръвна картина), като резултата от него да отговоря на изискванията за пригодността на работещите при постъпване на работа в среда с йонизиращи лъчения, съгласно Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

3. При подаване на документите кандидатите да представят и собственоръчно написана подробна автобиография.

4. Кандидатите да носят със себе си обикновена бяла картонена папка с машинка, в която ще се прилагат изискващите им се документи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

ДОКУМЕНТИ, КОЙТО КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ПОДГОТВЯТ, ПРЕДИ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС:
1. Автобиография-подробна, саморъчно написана;
2. Ксерокопие от лична карта;
3. Нотариално заверено копие от диплома за средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);
4. Свидетелство за съдимост за работа в МВР;
5. Удостоверение от Районна прокуратура по постоянен адрес;
6. Удостоверение от Окръжна прокуратура по постоянен адрес;
7. Служебна бележка от Национална следствена служба.
8. За длъжностите полицай - старши полицай в РУП-АЕЦ-Козлодуй кандидатите да притежават документ от предварително медицинско изследване (ПКК- пълна кръвна картина), като резултата от него да отговоря на изискванията за пригодността на работещите при постъпване на работа в среда с йонизиращи лъчения
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
(ксерокопия от удостоверения за професионална квалификация)
- свидетелство за управление на МПС+ талон
- трудова книжка;
- военна книжка;
- други
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ДА СА ПРИЛОЖЕНИ В ОБИКНОВЕНА БЯЛА КАРТОНЕНА ПАПКА С МАШИНКА.
За подробно попълване на документите-образци е необходимо кандидатите предварително да имат ЕГН на майка, баща, братя, сестри, съпруг/а.
ДОКУМЕНТИ, КОЙТО СЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС:
1. Заявление-образец;
2. Анкетна карта- образец;
3. Декларация за гражданство- образец;
4. Декларация по чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД- образец;
5. Медицинско свидетелство- образец МВР;
6. Декларация по чл.43 от ЗЗКИ- образец МВР;

"ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"