Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

Община Мизия на основание чл. 130, ал.2 ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.09-340 от 23.07.2012 год. на кмета на Община Мизия е одобрен Проект за частично изменение на ПУП (ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН) – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ VІІІ465 и ІХ465, кв. 57 по плана на с. Крушовица, общ. Мизия, с цел урегулиране на допълнителна площ към урегулиран имот със съществуваща сграда (УПИ VІІІ465) от имот разположен източно от сградата – също общинска собственост и преотреждане на УПИ ІХ465 „За обществено обслужване”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ, чрез Община Мизия до Административен съд гр. Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

 

ЗА КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:

ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ – ЗАМ.КМЕТ

(съгл. заповед № РД.09-337/20.07.2012 г.)

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"