Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Обява за обществеността

Обява за обществеността

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Уведомяваме Ви, че „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД", ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление град София, бул. „Цариградско шосе" 115И, в качеството си на правоприемник на БТК Мобайл ЕООД, представлявана от пълномощника Христин Цветолюбов Савов, ЕГН 7905037266, упълномощен с нот. заверено пълномощно с № 7775 от 17Л1.2010 г., със следния адрес и телефони за контакт: гр. София 1784, бул. „Андрей Сахаров" № 1, тел: 02 9454958, факс: 02 8474115; моб: 0878 680 677

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/

/седалище и ЕИК на юридическото лице/

има следното инвестиционно предложение: експлоатиране на изградена приемо- предавателна станция (ППС) VZ6152, собственост на„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД" за осъществяване на електронно-съобщителни услуги в част от поземлен имот №211012 (№211013), ЕКАТТЕ 40200, находящи се в землището на село Крушовица, община Мизия, област Враца

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението: Инвестиционното предложение е реализирано през 2007 - 2009 год. чрез изграждането и въвеждането в експлоатация на обекта (приемопредавателна станция - обект на техническата инфраструктура), представляващ метална конструкция с антени /кула тип Телемоб/ с наземно фундиране, нетрайно прикрепена към терена и технологично помещение за разполагане на апаратура и оборудване в основата на кулата. Обектът е изграден в рамките на площ от 460 кв. м., част от поземленит имот №211012 (№211013). Инвестиционното предложение се прави във връзка с удължаване разрешението за временно ползване на зем. земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ. Обектът не излъчва емисии и отговаря на пределно-допустимите нива на излъчване на ЕМП по смисъла на Наредба № 9 на МЗ/МОСВ за пределно допустимите нива на ЕМП в населени територии. При изграждането му не са извършвани изкопни работи и не е изграждана нова (допълнителна техническа инфраструктура - пътища/улици, газопровод, електропроводи и други) .

(описание на основните процеси, източници на емисии от производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив)

2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;

НЯМА

3.Местоположение     на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура; Поземлен имот №211012 (№211013), ЕКАТТЕ 40200, находящ се в землището на село Крушовица, община Мизия, област Враца, собственост на (наследниците на) Рашо Петров Рашков. Имотът не е в близост и не засяга защитени територии и територии за опазване на обектите на културното
наследство, не се очаква трансграннчно въздействие, реализация на схема на нова, или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

4.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

За изграждането и функционирането на обекта няма да се използват природни ресурси. Не е предвидено водоснабдяването му.

5.0тпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране;

НЯМА

6.Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

 НЯМА

Възложител:/п/.....

Дата: 23.06.2012 г.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"